งานคือเงิน 03/03/58

ข่าว

  งานคือเงิน 03/03/58

  หมึกเขียว

   3 มี.ค. 2558 05:01 น.

   คนฉลาดไม่ปล่อยให้อุปสรรคและปัญหาทำลายเส้นทางสู่อนาคตที่สดใส

   หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิตผ่านพ้นทุกปัญหาและอุปสรรค พร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันเสมอที่ งานคือเงิน

   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น โปรแกรม Microsoft Office ประกอบด้วย Word, Excel, Power Point, Access สามารถใช้ระบบปฏิบัติงาน Windows XP, Windows 7 และ Windows 8 อย่างดี มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไป เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และรักงานด้านบริการ สมัครที่อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-5566 (-8) ต่อ 4352 ถึง 3 มี.ค.นี้

   สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญา ตรี หรือเทียบเท่า, นักวิจัยปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า สนใจติดต่อที่งานธุรการ สำนักงานเลขานุการ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชั้น 6 ตึกอเนกประสงค์ 1 โทร.0-2613-3604 ถึง 6 มี.ค. นี้

   คณะมนุษยศาสตร์ มศว สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาเขมร เขมรศึกษา, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ต้องจบปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย หรือ การสอนภาษาไทย สมัครที่สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.0-2649-5543 ถึง 6 มี.ค.นี้

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ พนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดและการเขียน รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการเขียนข่าว วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและประมวลข่าวอย่างดี มีความรู้ ความสามารถในงานประชาสัมพันธ์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมกราฟฟิกอย่างดี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 รับถึง 10 มี.ค.นี้

   สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ หัวหน้ากลุ่มงาน (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี, นักเทคนิคการแพทย์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พาณิชยการทุกสาขา, นายช่างไฟฟ้า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 2 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โทร.0-2256-4054, 0-2256-4058 ถึง 10 มี.ค.นี้

   โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ ทันตแพทย์ สังกัดงานทันตกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา, พยาบาล สังกัดฝ่ายการพยาบาล 27 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง การพยาบาล และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล หรือ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง, วิศวกรโยธา สังกัดหน่วยวางผังแม่บท 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาในด้านวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี สามารถจัดทำรายการคำนวณและประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการประสานงาน, นักรังสีการแพทย์ สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง รังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานวางแผนและพัฒนา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยประกันสังคม พ.ร.บ. 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง, ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม สังกัดงานเภสัชกรรม 7 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ, ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา หรือเทียบเท่าทาง รังสีการแพทย์ หรือ รังสีเทคนิค, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานการเงินและบัญชี, สาขาวิชาจักษุวิทยา และ หน่วยเวชระเบียนสถิติ รวม 7 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป (เฉพาะตำแหน่งสังกัดการเงินและบัญชี ต้อง ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) สมัครที่งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 5 ฝั่งบี โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด

   จ.นนทบุรี โทร.0-2502-2345 ต่อ 3764 หรือ 0-2502-2308 รับถึง 13 มี.ค.นี้ กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมาย (สมัครงาน) มาที่งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน 222 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน จะถือวันประทับรับของไปรษณีย์ในวันที่ 13 มี.ค.นี้เป็นวันสุดท้าย) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://pcmc.swu.ac.th

   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทาง พาณิชยการทุกสาขา, ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายบริการทางการแพทย์ 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สมัครที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิด
   พระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-4853(-6) ต่อ 2306 ถึง 13 มี.ค.นี้

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา การตลาด หรือ การประชาสัมพันธ์ สมัครที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 ถึง 16 มี.ค.นี้

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ คนงาน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาราชการได้) มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆได้ดี มีใจรักในงานบริการ และมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร. 0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 16 มี.ค.นี้

   สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รับ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการตลาด 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาตลาด หรือ งานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยต้องผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตลาด หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาตลาด หรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยต้องผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตลาด หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และ ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาตลาด หรือ งานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยต้องผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตลาด สมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟต์ด้านหลัง) สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) ถึง 20 มี.ค.นี้ 

   หมึกเขียว

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:14 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์