อุทยานมาฆบูชา อนุสรณ์หนึ่งเดียวในโลก

ข่าว

  อุทยานมาฆบูชา อนุสรณ์หนึ่งเดียวในโลก

  ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

   1 มี.ค. 2558 05:01 น.

   จั่วหัวว่า “อุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์หนึ่งเดียวในโลก” เพราะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันพระใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนคนไทยควรร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

   สำหรับประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา เชื่อว่าทุกคนคงทราบดีกันอยู่แล้ว เลยจะขอทบทวนให้ทราบพอสังเขป

   คำว่า “มาฆะ” ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง ชื่อเดือนที่ 3 แห่งจันทรคติ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมของทุกปี

   อุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ 2600 ปีพุทธชยันตี.
   อุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ 2600 ปีพุทธชยันตี.
   พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร.
   พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร.

   วันมาฆบูชามีความสำคัญคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับ ณ เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ และทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน การมาประชุมกันของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ในสมัยพุทธกาล จึงเรียกเหตุการณ์คราวนั้นว่า

   “จาตุรงคสันนิบาต” คือ การประชุมด้วยองค์ 4 ประกอบด้วย พระสงฆ์ 1,250 รูปเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และในวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน 3 วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธ-ศาสนาคือโอวาทปาติโมกข์
   หลักธรรม “โอวาทปาติโมกข์” ที่พระ พุทธเจ้าทรงแสดงเป็นหลักคำสอนที่สำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น ประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้

   ประติมากรรมทราย ฝีมือช่างพื้นบ้าน.
   ประติมากรรมทราย ฝีมือช่างพื้นบ้าน.

   หลักการ 3 คือ หลักคำสอนที่ควรปฏิบัติได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้ผ่องใส สรุปก็คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ นั่นเอง

   อุดมการณ์ 4 ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น ความไม่เบียดเบียน ความสงบและนิพพาน

   วิธีการ 6 ได้แก่ ไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้าย สำรวมในปาติโมกข์ รู้จักประมาณอยู่ในสถานที่สงัด ฝึกหัดจิตใจให้สงบ

   คำสอนทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ดีงาม ปฏิบัติได้ จึงได้รุ่งเรืองสืบมาจนทุกวันนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ

   ในวันมาฆบูชา คือ ตอนเช้าไปทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ช่วงบ่ายฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา พอถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียน ไปเวียนเทียน 3 รอบ ที่พระอุโบสถ

   และถ้าจะให้ครบสมบูรณ์ในวันนั้น ควรรักษาศีล ด้วย ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ครบก็จะได้รับอานิสงส์สูงสุดจากผลบุญที่ได้กระทำ
   ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเชิญชวนพวกเราชาวพุทธทุกคน ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้บุญแล้วยังเกิดความสุขทางจิตใจ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

   พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารกับผู้เขียน.
   พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารกับผู้เขียน.

   สำหรับ วันมาฆบูชาในปีนี้ เป็นวันอธิกมาส ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 คือวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ตามวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ถือศีล เวียนเทียนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสิริมงคล

   เป็นการชักชวนคนเข้าวัด สำหรับผู้ที่ยังไม่วางแผนว่าจะไปทำบุญที่ไหน ผมอยากเชิญชวนให้ไปที่ อุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ 2600 ปีพุทธชยันตี จังหวัดนครนายก เป็นสิ่งก่อสร้างหนึ่งเดียวในโลก ที่สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญวันมาฆบูชา โดยพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2555 เพื่อใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลอง 2600 ปีพุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   ผู้เขียน กับคุณสรศักดิ์ ดอกจันทร์ เจ้าของร้านมีนาวิลล่า.
   ผู้เขียน กับคุณสรศักดิ์ ดอกจันทร์ เจ้าของร้านมีนาวิลล่า.

   ท่านเจ้าคุณเทพฯ ได้สร้างรูปจำลองพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 9 เมตร สีเหลืองทองอร่ามงดงาม กำลังแสดงโอวาทปาติโมกข์ โดยมีสาวก 1,250 รูปนั่งประนมมือล้อมพระพุทธองค์เป็นรูปวงกลม โอบล้อมด้วยภูเขาสีเขียวขจี เมื่อขึ้นไปบนลานด้านหน้าองค์พระพุทธเจ้าก็จะบังเกิดภาพให้เราจินตนาการไปถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาลได้เป็นอย่างดี ต้องขอชื่นชมท่านเจ้าคุณเทพฯ ที่มีวิสัยทัศน์และศรัทธาแรงกล้าทั้งยังมีบารมี มีลูกศิษย์ลูกหามากมายช่วยกันบริจาคสร้างอนุสรณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

   ท่านเจ้าคุณเทพฯ บอกผมว่า จะเนรมิตอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนและ ประชาชน เมื่อมาแล้วก็จะได้รับทั้งความรู้และความสุขกลับไป จึงได้ทยอยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามร่มรื่น และในปีนี้ได้สร้างประติมากรรมทราย เพื่อนำเสนอพระพุทธจริยาวัตรทั้ง 60 ปางของพระพุทธเจ้า เพื่อถ่ายทอดเหตุ-การณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์โดยไม่มีมิติแห่งกาลเวลาคือ ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเกิดหลัง ยกเว้นปรากฏชัดแจ้ง เช่น ประสูติ ออกผนวช เป็นต้น

   ผมไปดูมาแล้วต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆ ใช้เพียงทรายแม่น้ำกับน้ำเท่านั้นก็สามารถรังสรรค์ประติมากรรมขนาดใหญ่เหมือนก่ออิฐฉาบปูน ที่ดูมั่นคงแข็งแรงประณีตวิจิตรบรรจง จากช่างพื้นบ้านที่ไม่มีความรู้เรื่องประติมากรรมและงานแกะสลักแม้แต่นิดเดียว ขนาดศิลปินจากกรมศิลปากรมาดูแล้วยังยกนิ้วให้เลย

   งานประติมากรรมทรายนี้ มีความกว้าง 7.4 เมตร ยาว 54 เมตร สูง 6.4 เมตร ใช้ทรายไปทั้งหมด 1,000 ตัน ช่างแกะสลัก 15 คน ด้านหน้าทางเข้าเป็นพญาครุฑใหญ่นำทัพเหล่าเทวดา นางฟ้า พญานาค สิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์เล่าเรื่องพุทธประวัติ นรก สวรรค์ พระเถราจารย์ 4 ภาค บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และฤาษีดัดตน

   สเต๊กจานใหญ่
   สเต๊กจานใหญ่
   สปาเก็ตตี้ขี้เมา
   สปาเก็ตตี้ขี้เมา
   พิซซ่าทะเล
   พิซซ่าทะเล

   ผมถามท่านเจ้าคุณเทพฯว่า ทำไมจึงคิดทำประติมากรรมทรายขึ้น ท่านบอกว่าดูทีวีเห็นเขามีการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปสถานที่ต่างๆ ใหญ่โตโอฬารวิจิตรพิสดาร แต่น้ำแข็งจะอยู่ได้ในเมืองหนาวเท่านั้น ถ้าหมดความหนาวเย็นน้ำแข็งก็ละลาย น่าเสียดายสิ่งที่ได้ทำไปด้วยหยาดเหงื่อแรงงานต้องละลายหายไป จึงเอาแนวคิดดังกล่าว

   มาปรึกษาช่างว่าถ้าเราจะแกะสลักแบบเขา โดยใช้วัสดุพื้นบ้านควรเป็นอะไรดี ช่างแนะนำว่าทรายแม่น้ำน่าจะ เหมาะสมที่สุด ก็ลองทำดูปรากฏว่าใช้การได้ คุณสมบัติของทรายที่มี ความละเอียดมาก เมื่อเติมน้ำเข้าไปรอให้มันดูดน้ำจนอิ่มตัวมันจะรวมตัวกันมีความหนาแน่นมาก จึงทำให้สามารถแกะสลักเป็นลวดลายรูปต่างๆ ได้ตามที่เราต้องการ ผมก็ถามต่อว่าและถ้ามันแห้งสนิทแล้ว มันจะไม่ล้มครืนลงมาหรือ เพราะภายในไม่มีเหล็กหรือโครงใดๆทั้งสิ้น ท่านก็ยืนยันว่าแกะสลักจนเสร็จมาหลายเดือนแล้วยังไม่มีปัญหาอะไร

   ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ไปร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่อุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ 2600 ปีพุทธชยันตี ตั้งอยู่ทางไปน้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 กิจกรรมที่ทางอุทยานจัดมีดังนี้ 10.00 น. พระภิกษุ สามเณร 169 รูปเจริญพระพุทธมนต์ 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 16.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ 17.00 น. เวียนเทียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-1906-6974, 08-6347-0776

   ขอขอบคุณ คุณสรศักดิ์ ดอกจันทร์ เจ้าของ “มีนาวิลล่า” ที่จัดอาหารกลางวันอร่อยๆ มี สเต๊ก พิซซ่า สปาเกตตี ไส้กรอก สำหรับผมและทีมงาน

   นครนายกใกล้แค่นี้เอง จะมาเช้าเย็นกลับหรือค้างคืนก็สะดวก มีโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งไว้ให้บริการครบครันนะ จะบอกให้...

   สวัสดี.

   ********************
   ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:52 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์