วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เกษตร” เล็ง! ทุ่ม 9,887 ล้าน เสริมแข็งแกร่งธุรกิจสหกรณ์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางการส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 99 ปีสหกรณ์ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจในการรวบรวมการแปรรูปและวางระบบการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรที่สำคัญของประเทศ ให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ โดยแนวทางดังกล่าวรัฐบาลจะดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ 1.การแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2.การสร้างกระบวนการในการตรวจสอบสหกรณ์ ป้องกันเหตุความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น และ 3.การส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะเน้นธุรกิจเกี่ยวกับข้าวและปาล์มน้ำมัน เนื่องจากในกลุ่มสินค้าข้าว สหกรณ์เป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ของประเทศ โดยมีสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 3,000 แห่ง มีพื้นที่ปลูกข้าวของสมาชิกกว่า 26 ล้านไร่ คิดเป็น 48% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศมีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 39% ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์รวมประมาณ 9,887 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจข้าว 6,500 ล้านบาท และธุรกิจปาล์ม 3,387 ล้านบาท

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมการทำธุรกิจข้าว กระทรวงเกษตรฯ ได้วางโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรระยะ 5 ปี คาดว่าจะใช้งบประมาณ 6,500 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ธุรกิจแปรรูปข้าวสาร โดยสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ 19 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 50 แห่ง จะต้องเพิ่มปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจากปี 2557 จำนวน 450,000 ตัน เป็น 948,000 ตันในปี 2562 ขณะที่การแปรรูปข้าวสารจะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 53,000 ตัน เป็น 134,000 ตันข้าวสารในปี 2562.

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางการส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 99 ปีสหกรณ์ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจในการรวบรวมการแปรรูป 27 ก.พ. 2558 04:56 27 ก.พ. 2558 04:56 ไทยรัฐ