วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวกรอบปฏิรูปการอาชีวศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอใน 3 ประเด็น หลัก ได้แก่ การปฏิรูปการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์การสร้างสัมมาชีพและคุณภาพชีวิตคนไทย อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาประเทศ 2.ปฏิรูปความร่วมมือกับสถานประกอบการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับสถานประกอบการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทั้งระบบอย่างมีคุณภาพ และ 3.ปฏิรูปเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะและเป็นที่ยอมรับของสังคม

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ สอศ.นำไปปรับรายละเอียด ดังนี้ การจัดการอาชีวศึกษาต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีการจัดทำแผนการผลิตกำลังคนที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยต้องจัดสัดส่วนผู้เรียนสาขาวิชาต่างๆ อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงสาขาที่เป็นความจำเป็นของประเทศ ส่วนการผลิตและพัฒนาครูต้องดูความต้องการเป็นตัวตั้ง และเน้นการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันจะต้องดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจจะมีอะไรที่มากกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนเรื่องของงบประมาณและค่าใช้จ่ายรายหัวจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษามีคุณภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ สอศ.จัดทำโรดแม็ป เพื่อสรุปแนวทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษาที่ชัดเจน พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อไป.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ... 27 ก.พ. 2558 02:58 27 ก.พ. 2558 03:00 ไทยรัฐ