วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำนูณ เผยถกร่าง รธน. ให้นายกฯดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระไม่ได้

คำนูณ เผยพิจารณายกร่าง รธน. ให้นายกฯดำรงตำแหน่งต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ พร้อมให้ ส.ส.เลือกนายกฯให้เสร็จภายใน 30 วัน ชี้หากเกิดวิกฤติ นายกฯไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.

วันที่ 26 ก.พ. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระไม่ได้ และให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก และเปิดกว้างไว้ว่า นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.ในกรณีอาจเกิดวิกฤติ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯเคยมีมติมาตั้งแต่ต้นว่า จะคงการเลือกนายกรัฐมนตรีแบบเปิดเผยในสภา

จากข้อบัญญัติใหม่ในการเลือกตั้งที่จะทำให้ได้รัฐผสม จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องปรามฝ่ายนิติบัญญัติจากฝ่ายบริหาร ในมาตรา 183 ที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีอาจเสนอขอความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินจากสภาผู้แทนราษฎรได้ เพื่อพิจารณาลงมติภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรียื่นเรื่องดังกล่าว หากเสียงไว้วางใจน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ นายกรัฐมนตรีสามารถกราบบังคมทูลเพื่อขอยุบสภาได้ ขณะที่มาตรา 184 นายกรัฐมนตรียังสามารถผลักดันกฎหมายสำคัญในขณะที่เสถียรภาพรัฐบาลมีความสั่นคลอน โดยการนำกฎหมายดังกล่าวมาเป็นตัวท้าทายให้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจได้ภายใน 48 วัน หากไม่มีการยื่นจะทำให้กฎหมายผ่านโดยปริยาย แต่หากยื่นแล้วเสียงไม่ไว้วางใจมากกว่า ยังเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาได้

โดยนายบรรเจิด สิงคะเนติ โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่ามาตรการดังกล่าว จะทำให้รัฐบาลที่คาดว่าเป็นรัฐบาลผสมมีความเข้มแข็งในการทำงาน และอาจเป็นครั้งแรกที่จะมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดกรอบขอบเขตการใช้อำนาจของรัฐมนตรี และจะกำหนดว่าการจะออกพ.ร.ก. จะต้องผ่านการประชุมของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ไม่ใช่ใช้รัฐมนตรี 3 คน

"ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไปขอความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 183 เป็นเสมือนมาตรการในการปราบเพื่อส่งสัญญาณว่านายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการยุบสภาได้"

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังกำหนดคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีลักษณะต้องห้ามที่เพิ่มเข้ามาคือ ห้ามบุคคลที่ไม่ได้แสดงสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปีต่อประธานวุฒิสภา ปกปิด หรือแสดงหลักฐานดังกล่าวอันเป็นเท็จ เว้นแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องยื่นแสดงรายการเสียภาษี รัฐมนตรีต้องไม่เป็น ส.ส. ส.ว. เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือรัฐมนตรีต้องไม่เคยเป็น ส.ว. ซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดมาแล้วยังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

รวมถึงกำหนดว่านายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และให้ถือเป็นภารกิจสำคัญเหนือภารกิจอื่น กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการในเรื่องใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เข้ารับหน้าที่ กำหนดว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และให้ถือเป็นภารกิจสำคัญเหนือภารกิจอื่นใด

คำนูณ เผยพิจารณายกร่าง รธน. ให้นายกฯดำรงตำแหน่งต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ พร้อมให้ ส.ส.เลือกนายกฯให้เสร็จภายใน 30 วัน ชี้หากเกิดวิกฤติ นายกฯไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. 26 ก.พ. 2558 18:26 26 ก.พ. 2558 19:59 ไทยรัฐ


advertisement