วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งเยียวยา...หม่อนไหม

โดย ดอกสะแบง

กรมหม่อนไหม...แม้จะเป็นหน่วยงานน้องใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ก็มี ภารกิจข้องเกี่ยวกับอาชีพของชาวบ้านและเกษตรกรไทย บนเส้นทางสายไหมที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าสู่ห้วงแห่งความสุข...

เพื่อให้แนวปฏิบัติบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีศักยภาพ กรมหม่อนไหมจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจข้อมูล โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มคือ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม กับ ผู้ประกอบการผลิตผ้าไหม ถึงปัญหาและอุปสรรค...เพื่อนำเป็น โจทย์ในแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

คุณสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดีฯและโฆษกกรมหม่อนไหม บอกว่า จากปฏิบัติการพบว่า กลุ่มแรก (ผู้ปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมสุ่มตัวอย่างที่บ้านคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา) ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกหม่อน ผลิตไข่ไหมไม่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติ...

เกษตรกรกลุ่มนี้...ต้องการให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำในการปลูกหม่อน และพันธุ์หม่อนที่ใบใหญ่ ทนแล้ง ไม่เป็นโรคราก พร้อมทั้งให้ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตเส้นไหม

อีกกลุ่ม (ผู้ประกอบการผลิตผ้าไหม) ประสบปัญหาเส้นไหมไม่เพียงพอ ต่อการใช้ผลิตผ้าไหม

กรมหม่อนไหมจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ระยะคือ เร่งด่วนกับระยะยาว...ขั้นต้นได้จัด ทำแปลงหม่อนชุมชน 200 ไร่ ในพื้นที่วัดป่าชุมชน อ.บัวลาย ใกล้กับหมู่บ้านคึมมะอุ ปลูกหม่อนพันธุ์สกลนครและบุรีรัมย์ 60 โดยประสานกับ กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในการเพาะปลูก...

...ส่วนการผลิตไข่ไหม เดิมเกษตรกรต้องการไข่ไหม 2,000 แผ่น เมื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกหม่อนจึงเพิ่มให้เป็น 3,000 แผ่น นอกจากนี้ก็ได้จัดทำเครื่องสาวไหมขนาดเล็ก มอบให้กลุ่มเกษตรกรและจัดฝึกอบรมวิธีการใช้ รวมทั้งกำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ” เป็นการเพิ่มทักษะและความรู้กับการพัฒนาในจุดนี้ก็จะส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนี้ซึ่งเคยผลิตเส้นไหมดิบปีละ 4,000 กิโลกรัมเป็นปีละ 6,000 กิโลกรัม พอที่จะบรรเทาไปได้ในระดับหนึ่ง คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายไปได้ด้วยดี...!!

ส่วนระยะยาว...ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จัดทำแผนแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกรทั้งประเทศ บริหารจัดการเส้นไหม ไข่ไหมให้เพียงพอกับความต้องการ...

...หากปฏิบัติบรรลุตามแผน คาดว่าจะ สร้างความมั่นคงให้อุตสาหกรรมหม่อนไหมสามารถยืนหยัดบนตลาดโลก ได้อย่างยั่งยืน...!!

ดอกสะแบง

25 ก.พ. 2558 12:14 25 ก.พ. 2558 12:14 ไทยรัฐ