วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิการฯ มธ. ลงนามไล่ออก 'สมศักดิ์เจียม' ขาดราชการเกิน 15 วัน

“สมคิด” อธิการฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามไล่ออก "สมศักดิ์เจียม" จากราชการ หลังละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 57 เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร มีความผิดร้ายแรง สมควรได้รับโทษ...

จากกรณีมีการเผยแพร่ เอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 356/2558 ลงนามโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ลงโทษให้ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย 


ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวระบุ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ดร.สมศักดิ์ ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการ อีกทั้งตามที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้แจ้งมา และต่อมาคณะศิลปศาสตร์ ได้มีบันทึกลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 แจ้งให้ ดร.สมศักดิ์ กลับมาปฏิบัติราชการโดยด่วน แต่ยังเพิกเฉยไม่กลับมาปฏิบัติราชการ ตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ในเรื่องการลาและการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินเดือนและเงินสวัสดิการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ ได้จ่ายให้ดร.สมศักดิ์

จึงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 39 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามข้อ 55(6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ด้วย สมควรได้รับโทษไล่ออกจากราชการ

ด้าน ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันกับ "ไทยรัฐออนไลน์" ว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นจริง โดยเป็นไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ เนื่องจาก ดร.สมศักดิ์ ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย.

“สมคิด” อธิการฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามไล่ออก "สมศักดิ์เจียม" จากราชการ หลังละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 57 เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร มีความผิดร้ายแรง สมควรได้รับโทษ... 24 ก.พ. 2558 20:01 24 ก.พ. 2558 20:31 ไทยรัฐ