วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดองค์คณะศาลฎีกาฯ พิจารณาคดีปูแล้ว 9 คน

ศาลฎีกาฯ ลงคะแนนลับ คลอดองค์คณะพิจารณาคดี "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" แล้ว 9 คน

วันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเป็นองค์คณะผู้พิพากษา เพื่อพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ อม.22/2558 ระหว่างอัยการสูงสุด โจทก์ นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร จำเลย โดยวิธีลงคะแนนลับ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะจำนวน 9 คน คือ

1.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

3.นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

4.นายธนสิทธิ์  นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

5.นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา

6.นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา

7.นายวีระพล ตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา

8.นางอุบลรัตน์ ลุบวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

9.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุสโสในศาลฎีกา

โดยจะติดประกาศเพื่อให้คู่ความทราบตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ข้อ 4 หน้าห้องพิจารณาคดี ศาลฎีกาฯ ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ต่อไป.

ศาลฎีกาฯ ลงคะแนนลับ คลอดองค์คณะ พิจารณาคดียิ่งลักษณ์ ชินวัตรแล้ว 9 คน 24 ก.พ. 2558 11:53 24 ก.พ. 2558 16:34 ไทยรัฐ