วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลือก 'ศรีราชา' นั่ง ปธ.ผู้ตรวจการฯ แทน 'ผาณิต'

เลือก 'ศรีราชา' นั่ง ปธ.ผู้ตรวจการฯ แทน 'ผาณิต'

  • Share:

ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เลือก 'ศ.ศรีราชา' นั่ง ปธ. แทน 'ผาณิต' ที่พ้นตำแหน่ง พร้อมชง สนช.นำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมซึ่งมีศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เลือก ศาสตราจารย์ศรีราชา ให้ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่พ้นตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำผลการเลือกให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาได้ทราบ และนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

สำหรับ ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Law จาก Tulane University U.S.A. และ Juris Doctor จาก Tulane University U.S.A เริ่มรับราชการในปี พ.ศ. 2514 ในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นปี พ.ศ.2522 เป็นประธานโครงการศึกษาและจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความก้าวหน้าในระบบราชการจนกระทั่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาเมื่อปี พ.ศ. 2540 จนถึงปีพ.ศ. 2553 และเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และเป็น 1 ใน 60 กว่าคนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สภาการศึกษาแห่งชาติ จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในขณะเดียวกันได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร. 2550) และเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ด้วย ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เรื่อยมาจนปัจจุบัน จนในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้