วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด กนอ. ไฟเขียวเว้นค่าต่ออายุโรงงาน 3 ปี หนุนอุตฯสีเขียว

บอร์ด กนอ.เห็นชอบ ลดหย่อนค่าบริการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน เป็นเวลา 3 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตฯสีเขียว กำหนดยื่นใบสมัครภายใน 15 ส.ค.นี้…

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กนอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กนอ. มีมติเห็นชอบในการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยจะลดหย่อนค่าบริการในการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงาน เป็นเวลา 3 ปี ให้กับผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์ของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งจะเพิ่มแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจที่เน้นความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างมีดุลยภาพระหว่าง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามเกณฑ์การชี้วัดของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะได้รับการลดหย่อนค่าบริการ ผู้ประกอบการที่พัฒนาได้ ตั้งแต่ระดับที่ 3-5 จากทั้งหมดที่มี 5 ระดับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จะได้รับการลดหย่อนค่าบริการ 5,000 บาท ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ 10,000 บาท พร้อมมอบรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากรางวัลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กนอ.ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2557-2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ทั่วประเทศ โดยในปี 2558 กนอ.ได้กำหนดเป้าหมายให้โรงงานในนิคมฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่ร้อยละ 15 คือ 465 จากโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการแล้ว 3,100 โรงงาน และสำหรับโรงงานที่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จะต้องยื่นใบสมัครและได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2558 จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งการกำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จะเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากยิ่งขึ้น.

บอร์ด กนอ.เห็นชอบ ลดหย่อนค่าบริการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน เป็นเวลา 3 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตฯสีเขียว กำหนดยื่นใบสมัครภายใน 15 ส.ค.นี้… 23 ก.พ. 2558 14:12 23 ก.พ. 2558 14:54 ไทยรัฐ