วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ยกร่างฯ พิจารณา รธน.ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีฯ

กมธ.ยกร่างฯ เริ่มพิจารณา รธน.ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดี-สถาบันการเมือง พร้อมวางหลักการ 13 หลัก เผยตลอดสัปดาห์พิจารณารายมาตราวันละ 21 มาตรา รวม 126 มาตรา

วันที่ 23 ก.พ. เริ่มแล้วสำหรับการประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณายกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ในหมวดว่าด้วยรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และระบบเลือกตั้งแบบผสมของประเทศเยอรมนี ซึ่งตามกรอบแนวคิดของกรรมาธิการยกร่างกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร มีไม่เกิน 480 คน ประกอบด้วย บัญชีรายชื่อ 200 คน แบ่งเป็นภูมิภาคตามจำนวนประชากร และแบบเขตเลือกตั้ง 250 จาก 250 เขต

ขณะที่หมวดที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เพราะจะต้องพิจารณาถึงที่มาและอำนาจหน้าที่ รวมถึงการเสนอบทบัญญัติและการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมาธิการจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

คณะกรรมาธิการยกร่างฯ ได้วางหลักการใหม่ของภาคผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองนี้ ไว้กว่า 13 หลักการ เช่น ประกอบด้วย พลเมืองจะต้องเข้มแข็ง นักการเมืองมีคุณธรรม มีความเป็นกลางในการกำหนดวันเลือกตั้ง มีโครงสร้างทางการเมืองที่สมดุล ทุกคนมีส่วนร่วม มีการคัดกรองบุคคลเข้าสู่อำนาจที่สุจริต กำหนดให้มีการตรวจสอบการหาเสียง โดยเฉพาะนโยบายทุกนโยบาย ต้องระบุจำนวนเงินแผ่นดินที่ต้องใช้ ระบบเลือกตั้ง ส.ส.ที่สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน สร้างกลไกป้องกันการซื้อเสียง ทำให้ ส.ส. เป็นผู้แทนราษฎรที่แท้จริงไม่ใช่ลูกจ้างของพรรคการเมือง วุฒิสภา ต้องเป็นจุดศูนย์รวม สร้างสมดุลให้ระบบการเมือง นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎร อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่ดี

ทั้งนี้ ตลอดสัปดาห์นี้ คณะกรรมาธิการจะต้องพิจารณารายมาตรา เฉลี่ยวันละ 21 มาตรา รวม 126 มาตรา ซึ่งทั้งฉบับจะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ จะมีไม่เกิน 299 มาตรา อย่างไรก็ตาม ในภาค 2 หัวข้อผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองถือ เป็นหัวข้อสุดท้ายของการพิจารณารายมาตรา เมื่อเสร็จสิ้นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะกลับมาพิจารณาในเรื่องที่แขวนเอาไว้ อาทิ การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน และเรื่อง เพศสภาพ เป็นต้น

กมธ. ยกร่าง ฯ เริ่มพิจารณา รธน. ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดี-สถาบันการเมือง พร้อมวางหลักการ 13 หลัก เผยตลอดสัปดาห์พิจารณารายมาตราวันละ 21 มาตรา รวม 126 มาตรา 23 ก.พ. 2558 11:52 23 ก.พ. 2558 12:15 ไทยรัฐ