วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลชี้ปรองดองเกิดยาก เหตุคนทิฐิ-เลือกข้าง

โพลชี้ปรองดองเกิดยาก เหตุคนทิฐิ-เลือกข้าง

  • Share:

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ปมการสร้างปรองดอง ระบุ เป็นไปได้ยากเพราะต่างฝ่ายต่างมีทิฐิ-เลือกข้าง แนะทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังปราศจากอคติของทุกคน ทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม...

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ มาช่วยกันสร้าง “ความปรองดอง” ดีกว่า!?! จำนวน 1,441 คน ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่า ทำไม? การสร้างความปรองดองของคนในชาติจึงยากลำบาก ส่วนใหญ่ 86.26% มองว่า เพราะประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทิฐิ เลือกข้างเลือกฝ่าย ไม่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน 80.92% คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น มุ่งหวังแต่อำนาจและผลประโยชน์ แก่งแย่งชิงดี 76.61% เห็นว่าเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ การแบ่งชนชั้น คนรวย-คนจน 75.43% ระบุว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน สร้างกระแส มุ่งใส่ร้ายโจมตีกัน และ 65.37% เห็นว่า กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็ง มีสองมาตรฐาน

เมื่อถามว่า วิธีการสร้างความปรองดองของคนในชาติควรทำอย่างไร? 79.39% อยากให้ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน เปิดใจรับฟังโดยปราศจากอคติ พูดจากันด้วยเหตุผล 70.99% ต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 63.78% จัดกิจกรรมดีๆ ที่เสริมสร้างความปรองดอง ให้คนไทยได้มีโอกาสทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 61.83% กฎหมายต้องเป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐานเดียวกัน และ 59.20% ควรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน หรือในชุมชนที่เราอยู่อาศัยก่อน

เมื่อถามว่า ใครหรือหน่วยงานใด? ที่ประชาชนคาดหวังว่าจะช่วยสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ 77.59% คนไทยทุกคน /ทุกฝ่าย 73.77% นายกรัฐมนตรี 71.69% กระทรวงศึกษาธิการ /บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์และนักเรียน 70.85% ภาครัฐ หน่วยงานในท้องถิ่น และ 68.70% สถาบันครอบครัว /คนในครอบครัว

เมื่อถามว่า ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองของคนในชาติ 83.62% อยากให้ ทุกคนทุกฝ่ายต้องเห็นแก่ส่วนรวม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง 81.82% ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี เร่งปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 78.56% คนไทยทุกคนต้องตระหนักและรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง 77.10% มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้มีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และ 60.37% มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง กระบวนการยุติธรรมโปร่งใส ตรงไปตรงมา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้