วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“หมออุดม” หนุนปั้นบัณฑิตมาก “ปัญญา” ผุดนวัตกรรม

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์การพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่เฉพาะสังคมในประเทศไทยแต่รวมไปถึงสังคมโลกด้วย การจะทำเช่นนั้นได้จะต้องเน้นสอนนักศึกษาให้มีปัญญา ไม่ใช่มีแค่ความรู้ เพราะความรู้นั้นเปลี่ยนแปลงและล้าสมัยตามกาลเวลาได้ แนวทางสำคัญในการสร้างปัญญาคือ ต้องเน้นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในโลก

ศ.คลินิก นพ.อุดมกล่าวด้วยว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นพัฒนาศักยภาพภายในตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสู่การเกิดปัญญา งานวิจัยทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าการเรียนด้วยการจดบันทึกจะได้ความรู้เพียง 10% แต่การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการปฏิบัติจริง อาจารย์ต้องเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษา ลดการจดบันทึกมาเป็นการพูดคุย ถกเถียง คิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเอง ถือเป็นแนวทางการพัฒนาคนที่ได้ผลมากที่สุด ทั้งนี้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อส่วนรวมและต่อโลก จะต้องมีความเป็นมืออาชีพระดับโลก รู้กว้างและลึก มีส่วนร่วมทำให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อสังคม และมีจิตใจมุ่งมั่น เรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสำเร็จเป็นผู้ประกอบการและเป็นมืออาชีพ.

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์การพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม... 21 ก.พ. 2558 00:35 21 ก.พ. 2558 00:36 ไทยรัฐ