วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประปานครหลวงโกอินเตอร์

ประปานครหลวงโกอินเตอร์

  • Share:

ร่วมมือ 4 หน่วยงานระหว่างประเทศ-เซ็น MOU แลกเปลี่ยน

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า กปน.เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประปา ทั้งในด้านการบริหารจัดการและบุคลากรมืออาชีพ พร้อมยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และร่วมสร้างความสัมพันธ์กับการประปาเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยล่าสุดสถาบันพัฒนาวิชาการประปา กปน. (MWA Waterworks Institute of Thailand) ได้ประสานความร่วมมือกับ 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ติมอร์-เลสเต ภูฏาน และเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการประปา ดังนี้

Saigon Water Corporation (SAWACO) การประปาไซง่อน ประเทศเวียดนาม ได้มีการลงนาม MOU โครงการ Water Operator Partnerships (WOPs) โดยให้ กปน.จัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่พนักงาน SAWACO ใน 3 หัวข้อคือ การจัดการน้ำสูญเสีย เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการการสูบจ่ายน้ำ การพัฒนาบุคลากร โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ADB (ธนาคารพัฒนาเอเชีย)

โครงการความร่วมมือกับประเทศติมอร์-เลสเต ในการจัดหลักสูตร Urban Water Supply and Operation ให้แก่ผู้อบรมจากประเทศติมอร์-เลสเต โดยคณะวิทยากรของ กปน.ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก JICA แห่งประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือกับ Thimphu Thomde การประปาทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ให้ กปน.จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิตและจ่ายน้ำแก่เจ้าหน้าที่ของ Thimphu Thomde โดยภูฏานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

โครงการความร่วมมือกับ Inchoen Waterworks การประปาอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้คัดเลือกพนักงาน กปน.ไปฝึกงาน และเรียนรู้ประสบการณ์เป็นเวลา 6 เดือน โดยการประปาอินชอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้