วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 21/02/58

ไม่มีคำว่าทางตันสำหรับคนสู้ชีวิต

หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้คนไม่ยอมแพ้อุปสรรคและปัญหา พร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันเสมอที่ งานคือเงิน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2251-4853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 25 ก.พ.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ประจำโครงการวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน–จีน/หลักสูตรนานาชาติ) วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน อาเซียนศึกษา จีนศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 รับถึง 27 ก.พ.นี้

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทาง สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี, นักสัตวบาล สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สถานเสาวภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (วท.บ./วท.ม.) สาขา สัตวบาล สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สามารถปฏิบัติงานที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง จ.ประจวบคีรีขันธ์, พยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) ศูนย์ดวงตา 1 อัตรา อายุ 18–30 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน บัญชี คอมพิวเตอร์ เลขานุการ, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 1 อัตรา อายุ 22–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้าน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ, เจ้าหน้าที่สถิติ ฝ่ายบริหารวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สถิติ, หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 2 อัตรา และ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานตรวจสอบ 1 อัตรา สำนักงานตรวจสอบ อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การบัญชี มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ทุกตำแหน่งหากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทยชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โทร.0-2256-4054, 0-2256-4058 ถึง 27 ก.พ.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยวุฒิ ปริญญาโทมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.35 และปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก และปริญญาเอก ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง ทุกตำแหน่งหากมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ผลงานที่จัดทำเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ) ต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้และหากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสอบถามและสมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242,3240,3010 รับถึง 27 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน อักษรศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชา วรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ หรือ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 27 ก.พ.นี้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับ เจ้าหน้าที่กลุ่มครู ตำแหน่ง ครูสอนวิชาสัมคมศึกษา 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์, ครูสอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา ภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณคดีเปรียบเทียบจากคณะมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ทั้ง 2 ตำแหน่งต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป หรือปริญญาเอก 3.25

ขึ้นไป หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือน พ.ค.2558 มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Computer Based ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ TOEFL Internet Based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ CUTEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS)พร้อมแนบธนาณัติค่าสมัครสอบ 150 บาท สั่งจ่ายงานบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้อง 3204 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 สอบถาม โทร.0-2849-7103 (-4) รับถึง 27 ก.พ.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางการบริหารการศึกษา หรือ การจัดการการศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีแผนการเรียนที่มีกระบวนวิชาพร้อมวิทยานิพนธ์มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลการทดสอบทางภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ สถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (paperbased) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า (ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา ไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด สนใจติดต่อที่ หน่วยบุคคลงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 รับถึง 27 ก.พ.นี้

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ สาขาปรัชญา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สอบถามและสมัครที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง สอบถามที่ ศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล โทร 0-2613-2855 หรือที่ศิรินทรา ไชยสิงห์ โทร.0-5426-8701 (-8) ต่อ 5342 รับถึง 27 ก.พ.นี้

สำนักราชเลขาธิการ ขยายเวลารับ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ในสำนักราชเลขาธิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพหรือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ขึ้นไป สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปี 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สมัครที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักราชเลขาธิการกลาง ในพระบรมมหาราชวัง สอบถามโทร. 0-2220-7200 ต่อ 2125,3126-3128 ถึง 16 มี.ค.นี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office (Word,Excel, Powerpoint) อย่างดี, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เขียนข่าวและประสานงานสื่อมวลชน 2 อัตรา, กองบรรณาธิการ 2 อัตรา และ กิจกรรมสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านการเขียนข่าว บทความการสัมภาษณ์ ประสานงาน และการจัดทำวารสารข่าว (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Photoshop illustrator อย่างดี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกอานันทมหิดล (ชั้น 1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.0-2256-4183, 0-2256-4462 ถึง 30 เม.ย.นี้ oo


หมึกเขียว

20 ก.พ. 2558 10:42 20 ก.พ. 2558 10:42 ไทยรัฐ