วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เห็นชอบผ่านร่าง กม.อุ้มบุญ พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

สนช.หวั่นร่างกม.อุ้มบุญทำไทยเป็นศูนย์กลางให้ต่างชาติมาใช้เป็นช่องทางอุ้มบุญ โดย กมธ.ยอมแก้ไขตามข้อกังวล โดยยังห้ามตั้งครรค์เพื่อประโยชน์การค้า และยุติการตั้งครรภ์ได้หากหญิงรับตั้งครรภ์ไม่ยินยอม และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย...

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... หรือเรียกว่า กฎหมายอุ้มบุญ วาระ 2 และวาระ 3  โดยมีการแก้ไข 24 มาตรา เพิ่มเติมอีก 6 มาตรา ทั้งนี้ สมาชิกอภิปรายทักท้วง เรื่องการเพิ่มถ้อยคำกรณีการขาย ว่า ไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกรงว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และเป็นการละเมิดสิทธิบุคคล และไม่เห็นด้วยกับการตัดคำนิยาม “ทารก” ที่หมายความว่า ตัวอ่อนของมนุษย์ที่มีอายุเกิดกว่า 8 สัปดาห์ ไม่ว่าอยู่ในหรือนอกมดลูกมารดา ทิ้ง เพราะเห็นว่า เป็นสาระสำคัญของกฎหมาย
จะทำให้การตีความกฎหมายมีปัญหา

นายวีนัส ศรีสุข  กรรมาธิการฯ  ชี้แจงว่า การเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล และป้องกันการสมรู้ร่วมคิดกันขาย หรือทำเป็นธุรกิจการซื้อขาย เพราะที่ผ่านมากรณีการจับกุม ผู้รับตั้งครรภ์แทนมักจะอ้างว่า เกิดจากความยินยอม เช่นเดียวกับ กฎหมายค้ามนุษย์ แม้บุคคลนั้นยินยอมก็ต้องมีความผิด  ส่วนคำนิยามทารก กรรมาธิการยอมกลับไปใช้ร่างเดิม

ขณะที่ มาตรา 21 กรณีการตั้งครรภ์แทน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้  ได้มีการแบ่งกลุ่มคู่สมรสที่สามารถให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก คู่สมรสหรือสามีภรรยาที่มีสัญชาติไทยทั้งคู่  กลุ่มที่สอง สามีและภรรยาฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย แต่มีเงื่อนไขจะต้องจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี และกลุ่มที่สาม สามีและภรรยาเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ สามารถให้หญิงชาติอื่นตั้งครรภ์แทนได้แต่ต้องมิใช่หญิงไทย  ซึ่งประเด็นนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการฯ  ชี้ว่า การกำหนดกลุ่มที่ 3 เพื่อ เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ไทยที่มีความก้าวหน้าดำเนินการให้

แต่นายตวง อันทะไชย  สนช.  ไม่เห็นด้วยกับข้อบัญญัติกลุ่มที่ 3 เพราะอาจทำต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการตั้งครรภ์แทน หรือฮับการอุ้มบุญได้ ซึ่งอาจทำให้คนลาว กัมพูชา เวียดนาม เข้ามารับจ้างตั้งครรภ์ในประเทศไทย เช่น เดียวกับสมาชิกคนอื่น ที่เห็นว่าควรกำหนดให้เป็นสามีภรรยาชาวไทยทั้งคู่ ไม่ควรเปิดช่องให้ชาวต่างชาติเข้ามารับจ้างอุ้มบุญในประเทศไทย สุดท้ายกรรมาธิการยอมตัดกลุ่ม 3 ออก ตามที่สนช.กังวล

ร่างกฎหมายฉบับนี้ ยังห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า  และการยุติการตั้งครรภ์ต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับความ ยินยอมจากสามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ประสงค์ให้ตั้งครรภ์แทน เว้นแต่กรณีหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่ยินยอมให้ถือว่าข้อตกลงการตั้งครรภ์ ยุติลง และหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในที่สุดที่ประชุมก็มีมติให้ความเห็นชอบในวาระสามด้วยคะแนนเสียง 160 ต่อ 2 งดออกเสียง 4 พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป.

สนช.หวั่นร่างกม.อุ้มบุญทำไทยเป็นศูนย์กลางให้ต่างชาติมาใช้เป็นช่องทางอุ้มบุญ โดย กมธ.ยอมแก้ไขตามข้อกังวล โดยยังห้ามตั้งครรค์เพื่อประโยชน์การค้า และยุติการตั้งครรภ์ได้หากหญิงรับตั้งครรภ์ไม่ยินยอม และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย... 19 ก.พ. 2558 22:47 19 ก.พ. 2558 23:23 ไทยรัฐ