วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ. มีมติแต่งตั้งอนุกรรมาธิการฯ 11 คณะ

'เลิศรัตน์' เผย กมธ. มีมติแต่งตั้งอนุกรรมาธิการฯ 11 คณะ ยัน พ.ร.บ.ประกอบ รธน. เสร็จทันใช้คู่รัฐธรรมนูญ

วันที่ 19 ก.พ. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 11 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มีพลเอก เลิศรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

2. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี มีศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

3. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีนายสุจิต บุญบงการ เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

4. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง มีนายเจตน์ โทณวณิก เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

5. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มีนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

6. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ และวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

7. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีนายประสพสุข บุญเดช เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

8. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

9. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

10. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน มีนายปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

11. คณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการคลังและการงบประมาณของรัฐ มีนายจรัส สุวรรณมาลา เป็นประธานอนุกรรมาธิการฯ

พร้อมกันนี้ที่ประชุม มีมติให้รอการพิจารณาในส่วนที่ 16 การปฏิรูปด้านสังคมไว้ก่อน พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมาธิการฯ ที่รับผิดชอบด้านดังกล่าว ไปหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม เพื่อพิจารณาทบทวนข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนนำกลับมาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างฯ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม พล.อ.เลิศรัตน์ ยืนยัน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จทันพร้อมใช้ควบคู่กับรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขณะนี้

ขณะที่การปฏิรูปด้านแรงงาน ซึ่งกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ โดย นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดให้ตรากฎหมายและกำหนดกลไกเพื่อรองรับเสรีภาพของผู้ใช้แรงงาน ด้วยการรวมตัวกันเจรจาต่อรอง และกำหนดกติกาการจ้างงานร่วมกัน

ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่รับรองสิทธิ และเสรีภาพในอนุสัญญาหลักด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน พร้อมสนับสนุนจัดตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อเป็นกองทุนการเงินของผู้ใช้แรงงาน เพื่อส่งเสริมการออมและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่าที่ประชุม เห็นตรงกันให้มีองค์กรการบริหารพัฒนาภาค ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ และจัดทำแผนบริหารงบประมาณแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ โดยเชื่อว่าจะไม่ซับซ้อนกับงานของจังหวัดและท้องถิ่น.

'เลิศรัตน์' เผย กมธ. มีมติแต่งตั้งอนุกรรมาธิการฯ 11 คณะ ยัน พ.ร.บ.ประกอบ รธน. เสร็จทันใช้คู่รัฐธรรมนูญ 19 ก.พ. 2558 16:39 19 ก.พ. 2558 17:14 ไทยรัฐ