วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศอ.ชี้ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาด 3 ปีแรงงานต่างด้าวทะลัก

สศอ.คาดอีก 3 ปีอุตฯ ไทยยังต้องการแรงงานสูง โดยเฉพาะต่างด้าว แนะพัฒนาทักษะแรงงานแต่ละสาขาอาชีพ นำเทคโนโลยี เครื่องจักรเข้ามาช่วย แทนแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก...

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า จากการคาดการณ์เบื้องต้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2560) ความต้องการแรงงานใน 5 สาขาอุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานสูง ดังนี้ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 430,000 คน 2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 470,000 คน 3. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1,310,000 คน 4. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 173,000 คน 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 885,000 คน

จากข้อมูลเบื้องต้น สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตภาคอุตสาหกรรมของไทยยังคงมีความต้องการแรงงานอย่างมาก ซึ่งในหลายภาคการผลิตได้อาศัยแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนความต้องการแรงงาน ประกอบกับแนวโน้มของโครงสร้างประชากรไทยที่มีอัตราการเกิดต่ำ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีมาตรการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกระยะ โดยระยะสั้น ต้องฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือแก่แรงงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน หรือกำลังจะเข้าสู่การทำงานให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน หรือมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้บุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน

สำหรับระยะกลางและระยะยาว อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถของแรงงาน โดยการอบรมเพิ่มทักษะและการศึกษา และการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยผู้ประกอบการไทยจะต้องยกระดับการผลิต เปลี่ยนจากการพึ่งพาแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก มาเป็นแรงงานที่มีความชำนาญด้านเครื่องจักร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการลงทุนในเครื่องจักร การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการลงทุนพัฒนาแรงงานด้านทักษะและการศึกษา เพื่อสร้างแรงงานที่มีผลิตภาพสูงและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ ควรมีการจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะสาขาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ ภาคเอกชนลงทุนในเทคโนโลยีเครื่องจักรและแรงงาน และมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เป็นในทิศทางเดียวกัน.

สศอ.คาดอีก 3 ปีอุตฯ ไทยยังต้องการแรงงานสูง โดยเฉพาะต่างด้าว แนะพัฒนาทักษะแรงงานแต่ละสาขาอาชีพ นำเทคโนโลยี เครื่องจักรเข้ามาช่วย แทนแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก... 19 ก.พ. 2558 13:05 19 ก.พ. 2558 14:12 ไทยรัฐ