วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ร้านภูฟ้า รวบรวมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดทำเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ทูลเกล้าฯถวาย

จากพระปรีชาสามารถในศิลปะหลากหลายสาขาของ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ดังเห็นได้จากที่ทรงสร้างสรรค์งานศิลป์ไว้หลากหลาย จนเป็นที่ยกย่องว่าทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” ปิ่นสยาม และมักจะเห็นว่าพระองค์ท่านโปรดการวาดภาพการ์ตูนไว้มากมาย มีทั้งที่พิมพ์เผยแพร่ประกอบพระราชนิพนธ์ พระราชทานแก่บุคคล หน่วยงาน ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชทานหน่วยงานหลายแห่งนำไปเป็นภาพประกอบจัดทำเสื้อ เครื่องเขียน และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบในกิจกรรมการกุศล โดยภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่มีอยู่มากนั้น ได้กระจายอยู่หลายที่หลายหน่วยงาน ยังมิได้เคยมีการค้นคว้ารวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ร้านภูฟ้า จึงได้จัดทำ โครงการข้อมูลสารสนเทศภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อค้นคว้ารวบรวมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมข้อมูล ประกอบจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558

ทางร้านภูฟ้า จึงขอความอนุเคราะห์จากบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับภาพการ์ตูนพระราชทาน ได้กรุณาสำเนาภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พร้อมทั้งข้อมูลความเป็นมาของภาพการ์ตูนนั้นๆ ส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานร้านภูฟ้า ที่อยู่ 123 ปากซอย สุขุมวิท 7 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งทางอีเมล phufa@windowslive.com  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 เพื่อจัดทำเป็นต้นฉบับข้อมูลสารสนเทศภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ทูลเกล้าฯถวายเฉลิมพระเกียรติในศุภมงคลวาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-2655-6242-3.

จากพระปรีชาสามารถในศิลปะหลากหลายสาขาของ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ดังเห็นได้จากที่ทรงสร้างสรรค์งานศิลป์ไว้หลากหลาย จนเป็นที่ยกย่องว่าทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” ปิ่นสยาม ... 18 ก.พ. 2558 14:12 18 ก.พ. 2558 14:12 ไทยรัฐ