วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.ท.20

โดย ซี.12

การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปจากเดิมขึ้นมาเป็นลำดับนั้น

นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้รายละเอียดว่า

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบท.) จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ต้องตอบสนองให้กับประชาชนให้ดีเพิ่มยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในทุกขั้นตอนทุกระดับ การควบรวมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้กระชับมากยิ่งขึ้น การแยกอำนาจบริหารงานบุคคลออกจากฝ่ายการเมือง หลักการประกันรายได้และกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมถึงการลงโทษที่ต้องมีความชัดเจนและรวดเร็วเป็นธรรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการที่มีหน้าที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จึงได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในทุกระดับให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

หนึ่งในหลักสูตรที่พัฒนามาอย่างยาวนานต่อเนื่องคือ หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) ซึ่งปีนี้เปิดการศึกษาอบรมมาจนถึงรุ่นที่ 20 โดยได้ทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-6 มีนาคม 2558 เป็นระยะเวลาเดือนครึ่ง

ในโอกาสนี้ได้มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อดำเนินกิจการของรุ่นดังนี้

1.นายสุนทร สุวรรณพร ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ประธานกรรมการ 2.พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัด อบต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว รองประธานกรรมการ 3.นางสมร จันทมา ปลัด อบต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง เลขานุการ 4.นางเนตรดาว ทองประกอบ ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ เทศบาลนครนครราชสีมา เหรัญญิก

5.นางเอมอร ณ ลำปาง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 6.นางอัญธิรา แนบเกษร รองปลัด อบจ.สมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 7.นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ ปลัด อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 8.นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์ ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หัวหน้ากลุ่มกีฬา 9.นายศักดา เสงี่ยมสมานันท์ ปลัด อบต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 10.นายดิเรก อาสาสินธ์ ปลัด อบต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน

11.นายวันชัย วรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี กรรมการภาคตะวันออก 12.นายจรูญโรจน์ แก้วมณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กรรมการภาคเหนือ 13.จ่าเอกณรงค์ธร สวัสดิ์มี ปลัด อบต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กรรมการภาคกลาง 14.นางปาณิศา พรนิมิต ปลัด อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.นายสมบัติ พัฒนายิ่งเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา กรรมการภาคใต้

มีนายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการทำหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีนายนฤดม ตั้งแต่ง ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้ดูแลหลักสูตร.

“ซี.12”

18 ก.พ. 2558 09:37 18 ก.พ. 2558 09:37 ไทยรัฐ