วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ผุดโปรเจกต์ชงงบปี 59 หมื่นล้าน

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณถึงการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2558 ของ วธ.ว่า วธ.เตรียมตัวเลขเสนอของบฯปี2559 ทั้งสิ้นกว่า 10,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่เสนอขอไปกว่า 7,047 ล้านบาท กว่า 40% เนื่องจากในปีงบฯ 2559 วธ.มีกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และกระทรวงการต่างประเทศ ในเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงโครงการเร่งด่วนในเรื่องของการเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และการเปิดหอศิลป์ร่วมสมัย ตลอดจนการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 84 พรรษา

ปลัด วธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในส่วนของกรมศิลปากรที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณไปปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและวังหน้า ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จึงต้องเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบฯปี 2558 โดยเฉพาะส่วนที่เป็นงบฯลงทุนก่อสร้าง ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมามีปัญหาสะสมทำให้เกิดความล่าช้ามาหลายปี ขณะที่การก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยนั้นคาดว่าตัวอาคารจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณให้คำแนะนำว่า วธ.ควรเร่งใช้จ่ายงบฯเหลือจ่ายและงบฯที่กันไว้เหลื่อมปีให้คืบหน้าโดยเร็ว ซึ่งในสัปดาห์หน้าสำนักงบฯจะทำการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยราชการ โดยเฉพาะงบฯค้างท่อ ว่าหน่วยงานใดไม่สามารถใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลถึงการพิจารณาอนุมัติงบฯปี 2559 ด้วย.

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณถึงการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2558 ของ วธ. 17 ก.พ. 2558 23:52 17 ก.พ. 2558 23:53 ไทยรัฐ