วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิศวะไทยปั้นบัณฑิตรับอาเซียน

วิศวะไทยปั้นบัณฑิตรับอาเซียน

  • Share:

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า คณะวิศวะฯ สจล.มีนโยบายในการผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่รองรับ 9 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทีวีดิจิตอล, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมขนส่งทางราง, วิศวกรรมป้องกันประเทศ, วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมปิโตรเคมี, วิศวกรรมวัสดุและการออกแบบ, วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน

ด้าน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า วิศวะฯ จุฬาฯ รองรับประชาคมอาเซียนโดยการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ 4 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง, การทำงานเป็นทีม, การริเริ่มสร้างสรรค์, การออกแบบและการนำไปใช้งาน โดยคณาจารย์ของคณะจะปรับการสอนจากการเน้นเนื้อหา ซึ่งหาได้จากสื่อต่างๆ มาเป็นการสอนให้นิสิตนำความรู้มาใช้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้