วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


56 ปีแห่งความงอกงาม! เปิดใจ 'ธีรวุฒิ บุณยโสภณ' อธิการบดีตัวจริง มจพ.

19 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบรอบการก่อตั้ง 56 ปี "ไทยรัฐออนไลน์" มีโอกาสได้พูดคุย อธิการบดี "ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ" ถึงเรื่องราวต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยดัง...

เริ่มจากการการจัดงานสถาปนาครบรอบ 56 ปี โดยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่า ปีนี้เราต้องการเฉลิมฉลองความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตและพัฒนาคนในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยดูได้จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรามีงานทำเกือบ 100% ขณะที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจในตัวนักศึกษาเราอย่างมาก วันดังกล่าวเราจะเชิญศิษย์เก่าจากทั่วประเทศจำนวนหลายหมื่น มาร่วมงานเฉลิมฉลอง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์จากประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น มาร่วมงานด้วย

ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นคนดีศรีสังคม ขณะที่นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นคนดีศรีศิลปวัฒนธรรม ส่วน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีศาสนา เพื่อเป็นเกียรติยศในการทำความดี 3 รางวัลดังกล่าวไม่สามารถให้ได้ง่ายๆ ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองจนดีที่สุดแล้ว

เช่นเดียวกับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 แบ่งเป็นสาขาวิชาการ คือ 1. ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 2. นายวิชัย กงพลนันท์ 3. นายวิชัย สถาปิตานนท์ สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ 1. ดร.ธนา ทุมมานนท์ สาขาบริการสังคม คือ 1. นายยุทธยง อรัณยกานนท์ 2. นายสำนวล หิรัญวงษ์ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ คือ 1. นายชัยยงค์ พัวพงศกร 2. นายพิทักษ์ จรรยาพงษ์ 3. นายสุชา เหมือนแก้ว 4. นายธานี ปาริชาติอินทราณี 5. นายนิคม เกษมปุระ สาขาธุรกิจภาคเอกชน 1. นายชำนิ โมสกุล 2. นายสืบตระกูล บินเทพ 3. ดร.วรทิน พิศาลพงศ์

นอกจากนี้ ยังมีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2557 สำหรับสายวิชาการ คือ 1. กลุ่มข้าราชการ รองศาสตราจารย์ไพรินทร์ กปิลานนท์ 2. กลุ่มทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร สายสนับสนุนวิชาการ คือ 1. กลุ่มข้าราชการ นางรัชฏาพร เริงประเสริฐวิทย์ 2. กลุ่มทั่วไป นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย

ส่วนในเรื่องทิศทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในปี 2558 นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ กล่าวว่า ปีนี้เราจะเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเน้นการเปิดปริญญาโท และปริญญาเอกมากขึ้น เพราะเราต้องการงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเรามากขึ้น และเราจะเปิดสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ในระดับปริญญาตรี เพราะการที่เรามีวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ มันอาจจะไม่ครบวงจรของการทำธุรกิจ เราจึงต้องผลิตคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดด้วย รวมถึงสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจบริการและการค้าระหว่างประเทศ สาขาการบริหารการตลาด เพื่อให้บัณฑิตที่จบไป พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้

สำหรับเรื่องทีวีดิจิตอล อธิการบดีฯ อธิบายว่า ขณะนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคสื่อสารภาค ในระดับปริญญาโทได้เปิดเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรออุปกรณ์การศึกษา คือข้อดีของทีวีดิจิตอล ไม่จำเป็นต้องใช้ครูผู้สอน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ คือมันลงทุนครั้งเดียว แต่การคืนทุนจะใช้เวลาไม่มาก เพียงแต่ตอนจะลงทุน เรามีเงินมากน้อยแค่ไหน สำหรับการจะมีสถานีโทรทัศน์ขึ้นมา อุปสรรคของเรา คือ การขอไลเซ่นส์จาก กสทช. มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถทำได้ ซึ่งจริงๆ แล้วทางมหาวิทยาลัยก็มีทีวีดิจิตอลเช่นกัน แต่ใช้เรียนภายในแคมปัส อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องฝากไปถึงรัฐบาล น่าจะให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สามารถมีสัญญาณของตัวเองได้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังฝากถึงศิษย์เก่าทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ว่า อยากให้ทุกคนช่วยคิดค้นและพัฒนา ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ร่วมกับสถานศึกษา ในระบบอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เพื่อช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ คนไทยเรามีความสามารถ แต่ไม่กล้าลงทุน เราเองอยากเห็นคนไทยเรามาลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายมากขึ้น พร้อมหาทางช่วยเหลือเกษตรกรไทย แปรรูปสินค้า วัตถุดิบเหล่านั้นให้มีประโยชน์ได้

19 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบรอบการก่อตั้ง 56 ปี "ไทยรัฐออนไลน์" มีโอกาสได้พูดคุย อธิการบดี "ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ" ถึงเรื่องราวต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยดัง... 17 ก.พ. 2558 16:58 19 ก.พ. 2558 09:37 ไทยรัฐ


advertisement