วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน (2)

โดย ซี.12

ตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ตอนเริ่มแรกตามรัฐธรรมนูญปี 2540 เรียกว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

โดยมีการแต่งตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ขึ้นเป็นคนแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 คือ นายพิเชต สุนทรพิพิธ มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงครึ่งเดียวคือ 3 ปี จากวาระเต็ม 6 ปีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน 2545 มีการแต่งตั้ง นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

เมื่อ นายพิเชต สุนทรพิพิธ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2546 จึงมีการแต่งตั้ง พลเอกธีรเดช มีเพียร เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนใหม่แทน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546

แล้วมีการแต่งตั้ง นายปราโมทย์ โชติมงคล เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเพิ่มขึ้นอีกคน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2548 มาถึงตอนนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จึงมีครบถ้วน 3 คน

จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2550 กำหนดให้มี ผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คน โดยให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ที่มีอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 คือวันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วให้เลือกกันเองเป็น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หนึ่งคน ซึ่งผลปรากฏว่า พลเอกธีรเดช มีเพียร ได้เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน คนแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

ครั้น นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินในปี 2551 ก็ได้ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ เข้ามาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551

ต่อมา พลเอกธีรเดช มีเพียร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2553 นายศรีราชา เจริญพานิช ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแทนและ นายปราโมทย์ โชติมงคล ที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่แล้ว ได้เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแทนในวันที่ 5 เมษายน 2553 ทั้งสองราย

เช่นเดียวกัน เมื่อถึงปี 2554 นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครบวาระการดำรงตำแหน่ง ก็ได้ นายประวิช รัตนเพียร เข้ามาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแทน และ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่แล้ว ได้เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแทนในวันที่ 26 ตุลาคม 2554

นายประวิช รัตนเพียร อยู่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเพียง 2 ปี ก็ลาออกไปเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แล้วได้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย เข้ามาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแทนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 แต่ก็อยู่ในตำแหน่งได้ไม่ถึงปีก็ลาออกไปเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงมีการคัดเลือกใหม่ ได้ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแทนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2557 วาระการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินของ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ สิ้นสุดลงเพราะครบ 6 ปี แต่ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคนมาแทน จึงมีกระบวนการคัดเลือกครั้งล่าสุดและสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่

หลังจากนี้ ผู้ได้รับความเห็นชอบจะประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยังอยู่ในตำแหน่ง 2 คน เพื่อเลือกตัวประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ แล้วประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป.

“ซี.12”

17 ก.พ. 2558 11:13 17 ก.พ. 2558 11:13 ไทยรัฐ