วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะ...พืชเศรษฐกิจหนีแล้ง

แนะ...พืชเศรษฐกิจหนีแล้ง

โดย ดอกสะแบง
18 ก.พ. 2558 05:01 น.
  • Share:

ภัยธรรมชาติ...ผู้กำลังยืนขวางหน้าและ เริ่มนับเวลาถอยหลังที่จะย่างก้าวเข้ามาแผ่อิทธิพลสร้างความหายนะ ให้กับเกษตรกรในยามนี้คือ...แล้ง...!!

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เอาวิกฤติมาเป็นโอกาสจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ ด้วยกิจกรรม “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งรับหน้าเสื่อในกิจกรรมนี้ตรงๆ บอกว่า...ตอนนี้กรมได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไร่หลังนาให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงานไปแล้ว 100 ราย (เป้าหมาย 500 ราย) เพื่อนำไปฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ...

...และได้ สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกรไปแล้วพบว่าทั้งประเทศปลูกกันถึง 7.91 ล้านไร่ เป็นพืชไร่-พืชผัก 1.40 ล้านไร่ น้อยกว่าแผนซึ่งกำหนดไว้ 3.10 ล้านไร่ แต่ที่สร้างความตระหนกก็คือข้าวนาปรังที่กำหนดว่าไม่ควรเกิน 2 ล้านไร่...ยามนี้ฟาดไปถึง 7.91 ล้านไร่ เกินไปตั้ง 6 ล้านไร่

“...ในการปฏิบัติการได้สร้างเกษตรกรต้นแบบผลิตพืชไร่หลังนา 100 ราย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร่หลังนา 6 ชนิด คือ ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...

...โดยทำแปลงต้นแบบการปลูกพืชไร่หลังนากว่า 500 ไร่ ในพื้นที่ 10 จังหวัด เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ให้เกษตรกรนำไปใช้ได้จริงสร้างประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับรายได้....”

...พืชที่เป็นพระเอก หรือตัวหลักในการนำมาเป็นแม่แบบก็มี ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เพราะว่าพืชตระกูลถั่ว เป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มราคาดีจัดว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ตัวหนึ่งที่ควรค่าต่อการสนับสนุน ส่วน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ พืชสวนครัว บางชนิดนั้นก็สามารถ ทำราคาได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง...

และ...ที่สำคัญคือมีอายุสั้น ราวๆ 65 ถึง 110 วัน ทันต่อการเก็บเกี่ยว ก่อนภัยแล้งจะโหมรุนแรง ส่วน ประเด็นที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริม คือพืชผักต่างๆเหล่านี้ ใช้น้ำในการผลิตหรือปลูกคือช่วงของการเก็บเกี่ยวเพียง 300–500 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ น้อยกว่าการทำนาปรังถึง 5 เท่า เพราะข้าวนั้นต้องใช้น้ำมากถึง 1,500 หรือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่...

...ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นงานหลักและหนัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกไปรณรงค์และให้ความรู้ว่าจะทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะเกิดความตระหนักกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อช่วยกันลดปัญหาการแย่งชิงน้ำและ หลุดพ้นจากผลกระทบของ...ภัยแล้ง!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้