วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ต้องบังคับให้ปรองดอง?

ต้องบังคับให้ปรองดอง?

  • Share:

หลังจากเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนใน 6 จังหวัด รวมทั้ง กทม. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่า เนื่องจากประเทศไทยในขณะนี้ เปรียบเสมือนคนเป็นไข้รุม ถ้ารักษาไม่หายจะกลับมาขัดแย้งกันอีก จึงต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ต้องให้มีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ เพื่อสร้างความปรองดอง

การสร้างความปรองดองแห่งชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ต้องถือว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างใหม่ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่สุด เหมาะสมกับสังคมไทยที่สุด และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแล้ว ยังจะต้องสร้างความปรองดองของคนในชาติ ที่น่าจะเป็นหน้าที่ของ คสช., รัฐบาล หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติมากกว่า

เหตุผลสำคัญที่จะต้องสร้างองค์กรปรองดองไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจเป็นเพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่รู้จบ ถึงแม้สถาบันพระปกเกล้า และคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) จะได้ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และเสนอแนวทางการปรองดองแล้ว แต่รัฐบาลไม่ได้นำไปปฏิบัติ จึงต้องเขียนบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญ

สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษาและวิจัย ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการฯของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี 2555 และจัดทำรายงานเสนอต่อสภา เป็นข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดอง ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว และห้ามเสียงข้างมากในสภาหยิบยกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน ไปเร่งรัดออกเป็นกฎหมาย แต่ให้พูดจาแบบ “สุนทรียสนทนา” ก่อน

ส่วน คอป. ซึ่งมี ศ.ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธาน ใช้เวลาศึกษาถึงสองปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 ตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และได้เสนอแนวทางสร้างความ ปรองดองไว้อย่างสมบูรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ “นิรโทษกรรม” ขอให้ทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ต้องไม่ใช่การลบล้างผิดให้ตนและพวกพ้อง ต้องกำหนดเงื่อนไขนิรโทษกรรมที่ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง

รัฐบาลอภิสิทธิ์พ้นจากตำแหน่ง ก่อนที่ คอป.จะศึกษาเสร็จสิ้นและทำรายงาน ส่วนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้ทำตามข้อเสนอเรื่องนิรโทษกรรม แต่ใช้เสียงข้างมากในสภาเร่งรัดให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรม “แบบสุดซอย” ลบล้างความผิดให้แก่ตนเองและพวกพ้องหมดสิ้น นำไปสู่การชุมนุมต่อต้านที่ยืดเยื้อยาวนาน ตามด้วยเหตุรุนแรงที่มีบาดเจ็บล้มตาย นำไปสู่รัฐประหาร และความขัดแย้งรอบใหม่

การที่คณะกรรมาธิการฯ คิดจะเขียนบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้มีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ กรรมการเป็นคู่ขัดแย้งถึง 5 คน เพื่อศึกษาข้อเสนอการสร้างความปรองดอง และนำไปสู่การปฏิวัติ อาจกลายเป็นจริงได้ แต่ กมธ.ก็ต้องระวังอย่าสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งเสียเอง เช่น ให้ ส.ว.มาจากแต่งตั้งทั้งหมด กลุ่มผู้ที่เห็นต่างอาจขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อถึงเวลา และขัดแย้งรอบใหม่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้