วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


"สตรอว์เบอร์รี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นนิทรรศการและหนังสือ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเป็นการ เผยแพร่พระราชกรณียกิจในการก่อตั้ง “โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำหนังสือ “สตรอว์เบอร์รี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น และจัดนิทรรศการ “สตรอว์เบอร์รี่อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ” โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา มาเป็น ประธานเปิดงาน ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง และเปิดให้เข้าชมฟรี จนถึงวันที่ 19 เม.ย. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ในฐานะบรรณาธิการบริหารหนังสือ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์อุปสรรคจากเกษตรกรและนักวิชาการใน “โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 2551 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านยาง ในครั้งนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำริให้พัฒนาการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในพื้นที่อีกครั้ง และส่งผลผลิตเข้าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยนำองค์ความรู้จากมูลนิธิโครงการหลวงและ ม.เกษตรศาสตร์มาประยุกต์ใช้ตามสภาพภูมิ-สังคม ซึ่งความรู้จากประสบการณ์และอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ถูกนำมาประมวลถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงที่มา จนไปถึงวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ที่นำไปใช้ได้จริง

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สตรอว์เบอร์รี่เป็นที่รู้จักของคนไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่เสด็จฯ ประพาสต้นครั้งที่ 2 ทรงมีพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์กล่าวถึงรสชาติสตรอว์เบอร์รี่ป่าที่ทรงพบ ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองมีรสชาติไม่อร่อย เมื่อโครงการหลวง มีการส่งเสริมให้มีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ทดแทนการปลูกฝิ่น จึงได้มีการวิจัยนำพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูกไว้ตามแปลง และเรียกพันธุ์ตามหมายเลขแปลง ในปี 2522 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯไปยังดอยปุย และได้พระราชทานพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่แก่ชาวบ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อ พันธุ์พระราชทาน 13 หรือ 15 และ 20 และได้มีการปลูกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สุรางคนา ไม้ตราวัฒนา ผู้เขียนเผยถึงเนื้อหาว่าเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือพระมหากรุณาธิคุณและประวัติที่มาของสตรอว์เบอร์รี่จากอดีตถึงปัจจุบัน, การปลูกและส่วนประกอบของสตรอว์เบอร์รี่, การพัฒนาของสตรอว์เบอร์รี่ไทย, โรงงานหลวงที่มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรยากไร้ ปิดท้ายด้วยเกร็ดการรับประทาน รวมถึงแนะนำเมนูที่ทำจากสตรอว์เบอร์รี่ โดยหนังสือนี้มีจำหน่ายทั่วไปตามร้านหนังสือชั้นนำ รายได้สมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเป็นการ เผยแพร่พระราชกรณียกิจในการก่อตั้ง “โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่งอน 16 ก.พ. 2558 13:49 16 ก.พ. 2558 13:50 ไทยรัฐ