วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดย ซี.12
17 ก.พ. 2558 05:01 น.
  • Share:

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว

ทั้งนี้ จากการที่ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ครบวาระ 6 ปี ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2557 แต่ยังต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่เข้ามารับหน้าที่

กระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวดำเนินการมายาวนานตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2557 มาจนถึงขั้นตอนการให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา ซึ่งตอนนี้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบการเลือกตัว นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คนใหม่

ตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน นี้มีการเสนอแนวคิดให้มีขึ้นตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญปี 2517 และทุกครั้งหลังจากนั้น แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ

จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญปี 2540 บัญญัติไว้ในมาตรา 196- 197-198 สรุปความได้ว่า

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นบุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหลายประการ เช่น พิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีต่างๆคือ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม และกรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

มีหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภาปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนั้น ยังสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีที่เห็นว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสามารถยื่นคำร้องต่อศาลปกครองได้ในกรณีที่คำสั่งของบุคคลใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

พรุ่งนี้มาดูกันว่าใครเป็นใครในตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้