วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สท.อัพคุณภาพเด็กเล็ก

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดเผยความคืบหน้าเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก ว่า อยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังจากที่ตกผลึกแล้วว่าจะจัดสรรให้กับเด็กช่วงอายุ 0-1 ปี รายละ 400 บาทต่อเดือนเฉพาะครอบครัวยากจน อย่างไรก็ตาม สท.ได้ตั้งงบประมาณประจำปี 2559 ประมาณ 1,000 ล้านบาทในการจัดสรรให้กับเด็กที่มีสิทธิ 1.7 แสนคนรองรับไว้แล้ว นอกจากนี้ สท.ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดขึ้นเพื่อหารูปแบบที่สมบูรณ์ เหมาะสม และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ (กดยช.) และ ครม. ก่อนการจัดตั้งและบังคับใช้ทุกจังหวัดในปี 2559 รวมทั้งจัดทำหลักสูตรส่งเสริมการเป็นพลเมืองไทยสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก และในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ.

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดเผยความคืบหน้าเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก ว่า อยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 16 ก.พ. 2558 00:19 16 ก.พ. 2558 00:19 ไทยรัฐ