วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

114 ปี กรมที่ดิน

โดย ซี.12

วันพรุ่งนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันครบรอบการสถาปนา 114 ปี กรมที่ดิน หน่วยงานที่กำลังภาคภูมิใจกับคำขวัญที่ว่า “สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

ทั้งนี้ จากการที่ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน ได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการปรับปรุงระบบบริการและปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรผู้ให้บริการประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ จึงกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประ เทศปรับปรุงการบริการ ภายใต้คำขวัญ “สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ดังกล่าว

คำนิยามของคำขวัญดังกล่าวระบุว่า ความรวดเร็ว หมายถึง การให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง แล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ

ความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับบริการทราบ และตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

ใส่ใจบริการ หมายถึง บริการด้วยใจ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

กรมที่ดินได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำนิยามดังกล่าว โดยแจ้งเวียนให้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติ และดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 เดือน

มีการกำหนดบทลงโทษการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เฉียบขาด โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับในผลการลงโทษร่วมกับเจ้าหน้าที่ในฐานะที่ปล่อยปละละเลย

รวมทั้งได้จัดให้มีการคัดเลือกสำนักงานที่ดินที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอีกด้วย

ในขั้นแรก ได้กำหนดให้ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาทั้ง 17 สำนักงาน เป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาปรับปรุงบริการ เพื่อปรับเปลี่ยนวิกฤติศรัทธาของประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับกรมที่ดิน เนื่องจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงาน เป็นสำนักงานที่มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ราคาที่ดินมีทุนทรัพย์สูง

ประกอบกับสำนักงานที่ดินทั้ง 17 แห่งนี้มีผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทั้ง 12 คน เป็นผู้ตรวจติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมสามารถนำแนวทางของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไปขยายผลยังสำนักงานที่ดินจังหวัดอื่นๆได้

นอกจากนี้ กรมที่ดินยังได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาษีอากรผ่านเว็บไซต์กรมที่ดินให้ประชาชนสามารถใช้ในการคำนวณค่าภาษี-อากร ในบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง Internet เพื่อสร้างความโปร่งใส และรวดเร็วในการตอบสนองบริการประชาชน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนมีนาคม 2558

เรื่องทั้งหมดนี้มีการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารของกรมที่ดินทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศแล้วเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

จึงเอามาสื่อสารถึงประชาชนคนที่มีภารกิจต้องติดต่อกับสำนักงานที่ดินให้รับทราบและสอดส่องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงไรและน่าพึงใจมากขึ้นจริงไหม.

“ซี.12”

15 ก.พ. 2558 13:57 15 ก.พ. 2558 13:57 ไทยรัฐ