วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
114 ปี กรมที่ดิน

114 ปี กรมที่ดิน

โดย ซี.12
16 ก.พ. 2558 05:01 น.
  • Share:

วันพรุ่งนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันครบรอบการสถาปนา 114 ปี กรมที่ดิน หน่วยงานที่กำลังภาคภูมิใจกับคำขวัญที่ว่า “สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

ทั้งนี้ จากการที่ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน ได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการปรับปรุงระบบบริการและปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรผู้ให้บริการประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ จึงกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประ เทศปรับปรุงการบริการ ภายใต้คำขวัญ “สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ดังกล่าว

คำนิยามของคำขวัญดังกล่าวระบุว่า ความรวดเร็ว หมายถึง การให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง แล้วเสร็จตามมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ

ความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับบริการทราบ และตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

ใส่ใจบริการ หมายถึง บริการด้วยใจ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

กรมที่ดินได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามคำนิยามดังกล่าว โดยแจ้งเวียนให้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติ และดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน 2 เดือน

มีการกำหนดบทลงโทษการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เฉียบขาด โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับในผลการลงโทษร่วมกับเจ้าหน้าที่ในฐานะที่ปล่อยปละละเลย

รวมทั้งได้จัดให้มีการคัดเลือกสำนักงานที่ดินที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอีกด้วย

ในขั้นแรก ได้กำหนดให้ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาทั้ง 17 สำนักงาน เป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาปรับปรุงบริการ เพื่อปรับเปลี่ยนวิกฤติศรัทธาของประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับกรมที่ดิน เนื่องจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงาน เป็นสำนักงานที่มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ราคาที่ดินมีทุนทรัพย์สูง

ประกอบกับสำนักงานที่ดินทั้ง 17 แห่งนี้มีผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทั้ง 12 คน เป็นผู้ตรวจติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมสามารถนำแนวทางของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไปขยายผลยังสำนักงานที่ดินจังหวัดอื่นๆได้

นอกจากนี้ กรมที่ดินยังได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาษีอากรผ่านเว็บไซต์กรมที่ดินให้ประชาชนสามารถใช้ในการคำนวณค่าภาษี-อากร ในบางประเภทที่ไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ผ่านทาง Internet เพื่อสร้างความโปร่งใส และรวดเร็วในการตอบสนองบริการประชาชน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนมีนาคม 2558

เรื่องทั้งหมดนี้มีการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารของกรมที่ดินทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศแล้วเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

จึงเอามาสื่อสารถึงประชาชนคนที่มีภารกิจต้องติดต่อกับสำนักงานที่ดินให้รับทราบและสอดส่องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงไรและน่าพึงใจมากขึ้นจริงไหม.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้