วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 14/02/58

คนฉลาดไม่ปิดกั้นตัวเองจากความสำเร็จในชีวิต เพียงเพราะถอดใจกับอุปสรรคและปัญหา

หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิตเดินถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน เช่นเคย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ ช่างเทคนิค 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอย่างดี ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 16 ก.พ.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบการเงิน บัญชี พัสดุ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการจัดทำรายงานและเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถใน การใช้คอมพิวเตอร์ Software เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel และ Power Point อย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการ ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (รับถึง 18 ก.พ.นี้) และ ช่างเทคนิค 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เพศชาย วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานช่างเทคนิค มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อ บังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เหมาะแก่การปฏิบัติงาน และด้านภาษาอังกฤษในระดับการใช้งานด้านพื้นฐานได้ดี สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าและงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมถึงการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ต้องพ้นภาระทางการเกณฑ์ทหารแล้ว (รับถึง 20 ก.พ.นี้) สมัครที่ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 0-2579-5566 (-8) ต่อ 4352

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาการจัดการ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาการตลาด วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การตลาด จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาใดภาษาหนึ่ง (หากมีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถอุทิศเวลานอกราชการเมื่อมีกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับถึง 20 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ในสาขาวิชาทาง สถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสถิติ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 26 ก.พ.นี้

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการละคร และ/หรือ สื่อสารการแสดง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน (หากเป็นด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนจะต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี ทางด้านการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือ วารสารศาสตร์) ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ในวิชาชีพการสื่อสารมวลชนทาง ด้านวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการละคร และ/ หรือ สื่อสารการแสดง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร มวลชน (หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนจะต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี ทางด้านการสื่อสาร มวลชน นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในวิชาชีพการสื่อสาร มวลชน ทางด้าน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสาร มวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ (หากมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนจะต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพการสื่อสารมวลชน ทางด้าน วิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนจะต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี ทางด้านการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพการสื่อสารมวลชนทางด้านวิทยุโทรทัศน์, อาจารย์ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าด้าน อักษรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนจะต้องมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี ทางด้านการสื่อสาร-มวลชน นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์) ทุกตำแหน่งที่ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2010 (Top 500) ตามที่สภาวิชาการได้รับรองไว้หรือที่สภาวิชาการกำหนด ต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสอบ TOEFL (Paper–based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Computer–based) ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน (Inter–based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป เมื่อได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในระยะเวลา 3 ปี ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด สนใจสอบถามและสมัครที่ หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน โทร.0-5394-2706 ต่อ 112 รับถึง 27 ก.พ.นี้ oo มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สาขาวิชาการบัญชี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทาง บัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางกฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทาง บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทาง ศิลปะการแสดง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7520-1715, 0-7520-1733 หรือที่งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ส่งที่งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.trang.psu.ac.th/ web 52/personal/ file/form17(1).pdf รับถึง 31 มี.ค.นี้ oo

หมึกเขียว

13 ก.พ. 2558 10:41 13 ก.พ. 2558 10:41 ไทยรัฐ