วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พินิติ” ลั่น สกศ.ต้องปรับบทบาทใหม่

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า บทบาทของ สกศ.ในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 6 ชุด เพื่อวางกรอบการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา โดยในคณะอนุกรรมการทั้งหมด ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อดีต รมช.ศธ. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ และขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วในบ้างเรื่อง อาทิ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการระบบผลิตและพัฒนาครู ซึ่งตนเป็นประธาน มีแนวคิดว่าสถาบันการผลิตจะต้องรับผิดชอบต่อบัณฑิตที่จบออกมาด้วย โดยสถาบันฝ่ายผลิต ต้องลดจำนวนรับนักศึกษา และให้รับตามกรอบที่ ศธ.กำหนด ทั้งต้องรับประกันว่าเมื่อจบแล้วมีงานทำแน่นอน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังจากนี้อีก 5 ปี ขณะเดียวกัน คาดว่าคณะอนุกรรมการทั้ง 6 ชุด จะสรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการฯพิจารณาได้ในเดือน มี.ค.นี้

รศ.ดร.พินิติกล่าวต่อไปว่า ในส่วน สกศ.ชัดเจนแล้วว่าจะต้องปรับบทบาทหน้าที่การทำงาน ไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องการศึกษา แต่ต้องวางระบบ การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนา การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาครัฐ และเอกชนประมาณ 20 คน ทั้งสภาหอการค้า เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น ซึ่งคิดว่าต่อไปคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาฯ นอกจากจะมีหน้าที่กำหนดทิศทางการศึกษาชาติแล้ว ควรมีบทบาทกำหนดกรอบงบฯภาพรวมด้านการศึกษาของประเทศด้วย ทั้งนี้ หากสกศ.แยกออกจาก ศธ.ก็ไม่ตั้งเป็นกระทรวงใหม่ แต่โอนไปสู่โครงสร้างเดิมอยู่กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยจะเร่งจัดทำข้อสรุปบทบาทหน้าที่ใหม่ของ สกศ.เสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ.

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า บทบาทของ สกศ.ในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)... 13 ก.พ. 2558 01:07 13 ก.พ. 2558 01:07 ไทยรัฐ