วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ สนช. 143 ต่อ 30 ให้ 'บูรณ์ ฐาปนดุลย์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

สนช.ประชุมลับมีมติเสียงส่วนใหญ่ 143 ต่อ 30 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง ให้ "บูรณ์ ฐาปนดุลย์" ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 12 ก.พ. มีรายงานว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 10/2558 โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พ.ค.57 เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง และได้มีการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ ปรากฏว่า ภายหลังจากที่มีการประชุมลับตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ข้อ 143 วรรค 2 นั้น ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติเห็นด้วย 143 เสียง ไม่เห็นด้วย 30 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายบูรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน.

สนช.ประชุมลับมีมติเสียงส่วนใหญ่ 143 ต่อ 30 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง ให้ "บูรณ์ ฐาปนดุลย์" ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 12 ก.พ. 2558 17:37 12 ก.พ. 2558 18:49 ไทยรัฐ