วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลเผย วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์

นิด้าโพล เผย วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก ชี้ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร และวันวาเลนไทน์ไม่ค่อยมีความสำคัญ

วันที่ 12 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วาเลนไทน์สไตล์วัยรุ่นไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 จากประชาชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นด้วยวิธีแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 จากผลการสำรวจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อความสำคัญของวันวาเลนไทน์ พบว่า ร้อยละ 6.56 ระบุว่า มีความสำคัญมากที่สุด ร้อยละ 26.88 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสำคัญ ร้อยละ 45.76 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสำคัญ และร้อยละ 20.80 ระบุว่า ไม่มีความสำคัญเลย

ด้านสิ่งที่วัยรุ่นไทยนึกถึงในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.72 ระบุว่า นึกถึงดอกกุหลาบ ดอกไม้ ร้อยละ 16.32 ระบุว่า นึกถึงคนรัก แฟน ร้อยละ 13.60 ระบุว่า ไม่นึกถึงอะไรเลย ร้อยละ 10.16 ระบุว่า นึกถึงคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ร้อยละ 8.56 ระบุว่า นึกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ การมอบสิ่งดีๆ ให้กัน ร้อยละ 8.00 ระบุว่า นึกถึงช็อกโกแลต ร้อยละ 8.64 ระบุว่า อื่นๆ เช่น หัวใจ สีชมพู ผู้หญิง วัยรุ่น ขนมหวาน ตุ๊กตา สถานที่ท่องเที่ยว การกินข้าว วันพักผ่อน

ส่วนความเชื่อทางศาสนาคริสต์และโบสถ์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ปี 2556 พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ยังคงนึกถึงดอกกุหลาบ ดอกไม้ รองลงมานึกถึงคนรัก แฟนเป็นหลัก ในขณะที่สัดส่วนของผู้ที่นึกถึงคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง รวมไปถึงไม่นึกถึงอะไรเลย มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น แต่การนึกถึงความรัก การดูแลเอาใจใส่ การมอบสิ่งดีๆ ให้กัน กลับลดลง

สำหรับสถานภาพการมีแฟนของวัยรุ่นไทย พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.56 ระบุว่า มีแฟนแล้ว ขณะที่ร้อยละ 41.44 ระบุว่ายังไม่มีแฟน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ปี 2556 พบว่าวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่เป็นโสด (ไม่มีแฟน) เพิ่มมากขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของวัยรุ่นไทยหากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.88 คิดว่าจะไม่ให้ เพราะยังอยู่ในช่วงวัยเรียน ไม่เหมาะสม ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร ควรรอถึงวันแต่งงาน ไม่ถูกต้องตามหลักของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การแสดงออกถึงความรักในรูปแบบดังกล่าวไม่ใช่สาระสำคัญแต่ประการใด รองลงมา ร้อยละ 35.68 ระบุว่า ไม่แน่ใจ เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม

ขณะที่ร้อยละ 18.88 ระบุว่า คิดว่าจะให้ เพราะเป็นการแสดงถึงความรักต่อกัน เป็นเรื่องของคนสองคน ส่วนหนึ่งมองว่า คบกันมานานแล้ว มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่เพียงพอในการตัดสินใจ และเป็นการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุ

นิด้าโพล เผย วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก ชี้ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร และวันวาเลนไทน์ไม่ค่อยมีความสำคัญ 12 ก.พ. 2558 12:49 12 ก.พ. 2558 13:21 ไทยรัฐ