วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เงินคงคลังล้นเซฟพุ่ง 5 แสนล้าน

“บัญชีกลาง” เปิดกรุเงินแผ่นดิน โชว์ทรัพย์สินรัฐ 6.59 ล้านล้าน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัญชีแผ่นดินประจำปี 2557 แล้วเสร็จ โดยผลของบัญชีได้แสดงฐานะการคลังที่เข้มแข็ง กล่าวคือ รัฐบาลมีสินทรัพย์รวม 6.59 ล้านล้านบาท เป็นเงินคงคลัง 500,000 ล้านบาท ที่ราชพัสดุ 12.5 ล้านไร่ มูลค่า 3.92 ล้านล้านบาท คิดเป็น 60% ของสินทรัพย์รวม นอกจากนี้รัฐบาลลงทุนในรัฐวิสาหกิจ 62 แห่ง และกิจการอื่นๆอีก 55 แห่ง มูลค่าการลงทุนประมาณ 1.99 ล้านล้านบาท คิดเป็น 30% ของสินทรัพย์รวม

“การที่รัฐบาลมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งจะช่วยให้เครดิตของประเทศดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี หากการประเมินราคาทรัพย์สินจากที่ราชพัสดุสะท้อนราคาแท้จริงได้มากขึ้น ก็ยิ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของประเทศเพิ่มมากขึ้น”

ส่วนทางด้านหนี้สิน รัฐบาลมีหนี้ 4.31 ล้านล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมแล้ว หนี้สินของรัฐบาลคิดเป็น 65.48% ของสินทรัพย์รวม รัฐบาลมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.74 เท่า ลดลงจากปี 2556 ที่สภาพคล่องอยู่ที่ 0.94 เท่า หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว 3.53 ล้านล้านบาท และหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2558 มี 472,710 ล้านบาท หนี้สินรวมของรัฐบาลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของพันธบัตรรัฐบาลถึง 79%

ทั้งนี้ หนี้สินรวมของรัฐบาลในปี 2557 จำนวน 4.31 ล้านล้านบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสูงขึ้นกว่าปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 4.03 ล้านล้านบาท และสูงกว่าปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 3.83 ล้านล้านบาท ด้านรายได้รัฐบาลจัดเก็บรายได้กว่า 2.12 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ภาษี ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ภาษีทางตรงน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อย เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาครวมถึงประเทศไทยด้วย

อย่างไรก็ตาม รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย แสดงถึงมูลค่าการอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่ยังเข้มแข็ง และรายได้จากรัฐพาณิชย์มีมูลค่าเพิ่ม 43% ทั้งนี้ รายได้รวมปี 2557 จำนวน 2.12 ล้านล้านบาทนั้น ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 2.31 ล้านล้านบาท และลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 2.18 ล้านล้านบาท.

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้จัดทำบัญชีแผ่นดินประจำปี 2557 แล้วเสร็จ โดยผลของบัญชีได้แสดงฐานะการคลังที่เข้มแข็ง... 12 ก.พ. 2558 00:49 12 ก.พ. 2558 00:50 ไทยรัฐ