วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันคมนาคมร่วมลงทุนเอกชน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือคณะกรรมการพีพีพี ที่มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้ สคร.ไปหารือกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีโครงการลงทุนมากที่สุด ได้พิจารณารูปแบบการลงทุนของโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม ตามที่มีแผนการลงทุนระหว่างปีงบประมาณ 2558-2565 มูลค่า 1.9 ล้านล้านบาท ให้เข้าสู่กระบวนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนมากขึ้น จากปัจจุบันที่วางแผนว่าจะมีโครงการลงทุนที่อยู่ในข่ายนี้ 300,000 ล้านบาท คิดเป็น 15% โดยยังไม่รวมโครงการรถไฟฟ้าไทย-จีน ที่อยู่ระหว่างการตกลงกัน

“ข้อดีสำหรับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐจะช่วยลดการใช้งบประมาณ ทำให้ประเทศไม่มีปัญหาหนี้สาธารณะสูงเกิน ขณะที่การดำเนินโครงการจะรวดเร็วขึ้น เช่นถ้าจะทำโครงการตอนนี้สามารถใช้เงินจากกองทุนพีพีพีที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายพีพีพี และมีวงเงินอยู่ 500 ล้านบาทศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องไปรอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งหากโครงการไม่สำเร็จจะถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่หากโครงการสำเร็จกำหนดให้ภาคเอกชนต้องนำเงินมาคืนกองทุน เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนใช้ในโครงการอื่นต่อไป”

ทั้งนี้ คณะกรรมการพีพีพี ได้ให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกำหนดให้โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในกฎหมายพีพีพี สำหรับโครงการที่มีมูลค่าระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาทให้แยกกระบวนการพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ หากเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะให้เข้ากระบวนการตามกฎหมายพีพีพี แต่ถ้าเป็นโครงการประเภทอื่น เช่น การพัฒนาที่ดินของรัฐเชิงพาณิชย์ให้ดำเนินการตามกระบวนการแบบผ่อนปรน เช่นเดียวกับโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบโครงการได้ เพื่อให้โครงการเดินไปได้โดยไม่ล่าช้าและไม่เป็นภาระกับหน่วยงานเจ้าของโครงการมากเกินไป โดยให้รายงานคณะกรรมการพีพีพีรับทราบและจัดทำฐานข้อมูลโครงการต่อไป.

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือคณะกรรมการพีพีพี... 11 ก.พ. 2558 23:58 12 ก.พ. 2558 00:04 ไทยรัฐ