วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.ม.ภาพยนตร์ฯ ล้าหลัง วธ.ระดมพลังแก้ไขใหม่

ก.ม.ภาพยนตร์ฯ ล้าหลัง วธ.ระดมพลังแก้ไขใหม่

  • Share:

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลากว่า 7 ปี ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทำให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ มีความเห็นร่วมกันในการหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่นๆ ได้ร่วมกัน แก้ไข เพื่อให้นำมาใช้ปฏิบัติเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ วธ.จึงจัดประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหา พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.นี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนประเด็นการหารือจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องและการอุทธรณ์ การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การจัดโซนนิ่ง ร้านเกม และการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการร้านวีดิทัศน์ อีกทั้งยังมุ่งแสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จากนั้นจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์ฯ มาสรุปพิจารณากำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาให้เกิดผลรูปธรรมต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้