วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้ง ’พระพรหมสิทธิ’ นั่งกรรมการ มส. แทน ’เจ้าคุณเสนาะ’

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาแต่งตั้ง ’พระพรหมสิทธิ’ นั่งกรรมการ มส.รูปใหม่ แทน ’เจ้าคุณเสนาะ’ ส่วน ‘พระพรหมดิลก’ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศส่วนกลาง
...

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. มีรายงานว่า ได้มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยก่อนเริ่มการประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ แต่งตั้งให้ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม แทนพระพรหมสุธี (เสนาะ ปัญญาวชิโร) โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบัญชา แต่งตั้ง ณ วันที่ 4 ก.พ. 2558 

นอกจากนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้มอบคำสั่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศส่วนกลาง
 
ด้านพระพรหมสิทธิ กล่าวภายหลังประชุมมหาเถรสมาคม ว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูและพระธรรมทูตในต่างประเทศ จะเน้นการส่งเสริมการทำงานของพระธรรมทูตในต่างประเทศให้มากขึ้น ส่วนกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จำนวน 67 ล้านบาทนั้น ทางวัดพร้อมให้ความร่วมมือกับ สตง.อย่างเต็มที่ ซึ่งผลจะออกมาอย่างไร ขึ้นอยู่กับการสรุปผลของ สตง.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาแต่งตั้ง ’พระพรหมสิทธิ’ นั่งกรรมการ มส.รูปใหม่ แทน ’เจ้าคุณเสนาะ’ ส่วน ‘พระพรหมดิลก’ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศส่วนกลาง
... 11 ก.พ. 2558 18:06 11 ก.พ. 2558 19:15 ไทยรัฐ