วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระจาย​อำนาจ​หรือ​ควบ​อำนาจ

การ​กระจาย​อำนาจ ​การ​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ ใน​รัฐธรรมนูญ​ฉบับ​ใหม่ ได้​มี​การ​กำหนด​ให้​มี​ ประมวล​กฎหมาย​ท้องถิ่น โดย​ต้อง​ให้​มี​การ​กระจาย​อำนาจ​เพิ่ม​ขึ้น มี​หน่วย​งาน​รับผิดชอบ​การกระจาย​อำนาจ​ที่​เป็น​เอกภาพ สามารถ​ดำเนิน​การ​ให้​กระจาย​อำนาจ​เป็น​ผลสำเร็จ มี​การ​จัดสรร​ภาษี​และ​ราย​ได้​ ระหว่าง​รัฐกับ​องค์กรบริหาร​ท้องถิ่น​ใน​สัดส่วน​ที่​เหมาะสม​กับ​อำนาจ​หน้าที่​ของ​องค์กร​บริหารท้องถิ่น​แต่ละ​ประเภท และ​มี​ระบบ​การ​ตรวจสอบและ​ประเมิน​ผล​การกระจาย​อำนาจ​ด้วย

ซึ่ง​ รัฐ​จะ​เป็น​ฝ่าย​กำหนด​อำนาจ​ใน​การกำกับ​ดูแล​องค์กร​บริหาร​ท้องถิ่น เพื่อ​ให้​องค์กร​ท้องถิ่น​ปฏิบัติ​และ​ติดตาม​ตรวจสอบ​ให้เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน มี​การ​ทำ​สัญญา​แผน​งาน​ระหว่าง​รัฐ​กับ​ราชการ​ส่วนภูมิภาค​และ​องค์กร​บริหาร​ท้องถิ่น และ​ส่ง​เรื่อง​ให้​ ศาล​ปกครอง​ พิจารณา​วินิจฉัย​ว่า กฎ​ คำสั่ง มติ หรือ​การ​กระทำ​ใดๆของ​ผู้​บริหาร​ท้องถิ่น สภา​ท้องถิ่น หรือ​สมาชิก​สภา​ท้องถิ่น เป็น​ไป​โดยชอบ​ตาม​กฎหมาย​และ​รัฐธรรมนูญ​หรือ​ไม่

นอกจาก​นี้​  ยัง​มี​การ​กำหนด​ให้​ประชาชน ชุมชน มี​สิทธิ​ มี ส่วน​ร่วม​ใน​การบริหาร​งาน ​กำหนด​รูป​แบบ​และ​การ​เปลี่ยนแปลง​องค์กร​บริหาร​ท้องถิ่น ซึ่ง​ต้อง​มี​การ​เปิดเผย​ข้อมูล​ข่าวสาร การเงิน​การคลัง ให้​ประชาชน​รับ​ทราบ

การ​เข้า​มา​มี​ส่วน​ร่วม​ของ​ประชาชน หรือ​ สมัชชา​พลเมือง​ ที่​ว่า​นี้ จะ​ประกอบ​ด้วย​สมาชิก​ที่มา​จาก​หลากหลาย​ท้องถิ่น ซึ่ง​เป็นอาสาสมัคร ไม่​ใช่​การ​จัดตั้ง​หรือ​เลือก​เข้า​มา มี​ภารกิจ​ร่วม​กับ​การบริหารของ​องค์กร​ท้องถิ่น

ที่​ผ่าน​มา การ​ให้​อำนาจ​องค์กร​ส่วนท้องถิ่น​ดูแล​จัดการ​บริหารทั้ง​นโยบาย และ​งบประมาณ โดย​มี​กรรมการ ​ซึ่ง​ส่วน​ใหญ่​จะ​เป็น​ ข้าราชการ​ใน​สังกัด​กระทรวง​มหาดไทย ตั้งแต่​ผู้​ว่า​ราชการ​จังหวัด นายอำเภอ เข้า​มา​ควบคุมการ​ปฏิบัติ​งาน แต่งตั้ง​ถอดถอน ถูก​มอง​ว่า​ใช้เป็น​ฐาน​การเมือง​ใน​ระดับ​ท้องถิ่นเป็น​ส่วน​ใหญ่

เจตนา​ของ​รัฐธรรมนูญ จึง​ต้องการ​ให้​มี​การ​ถ่วงดุล​ตรวจสอบ องค์กร​บริหาร​ท้องถิ่น​ใน​หลายๆทาง ซึ่ง​ทาง​หนึ่ง​ก็​คือ สมัชชาพลเมือง และ​มี​การ​ถ่วง​อำนาจ​การ​ออก​ระเบียบ​ปฏิบัติ โดย​ศาล​ปกครอง​อีก​ชั้น​หนึ่ง

ใน​ความ​รอบคอบ ถ่วงดุล และ​ต้องการ​ให้การ​กระ​จาย​อำนาจ​การ​ปกครอง มี​ประสิทธิภาพ​สูง​สุด ก็​มี​ช่อง​ว่างที่​จะ​ทำให้​การ​ปฏิบัติ​งาน​ขององค์กร​ท้องถิ่น​ทั้ง​นโยบาย​และ​งบประมาณที่​ต้อง​ได้​รับ​ความ​เห็น​ชอบ​จาก​ส่วนกลาง​และ​ภาค​ประชาชน​ที่​อาสา​สมัคร​เข้ามา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​ทำ​งานต้อง​สะดุด

ต้อง​อย่า​ลืม​ว่าที่​ผ่าน​มาองค์กร​บริหาร​ท้องถิ่นใน​บาง​พื้นที่​บาง​ประเภท มี​ผล​ประโยชน์​มหาศาล และ​มี​เรื่อง​ของ​อำนาจ​และ​อิทธิพล​ใน​ท้องถิ่น​เกี่ยวข้อง เป็น​เส้นทาง​ที่​จะ​นำ​ไป​สู่​การเมืองระดับ​ประเทศ​ใน​อนาคต

ย่อม​จะ​สร้าง​ความ​ขัดแย้ง​ใน​การ​ปฏิบัติ​งาน​มาก​ขึ้น​เช่นกัน

ใน​ส่วน​ของ​รูป​แบบ​การบริหาร​แทนที่จะ​เป็น​การ​กระจายอำนาจ กลับ​เป็น​การควบ​อำนาจ​การบริหาร​จาก​ส่วนกลาง​เอา​ไว้​เสียเอง

จึง​ไม่​มี​หลักประกัน​ว่า หลักการ​ใหม่​ใน​การบริหาร​องค์กร​ท้องถิ่น​จะ​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น

หรือ​แย่​กว่า​เดิม.

หมัด​เหล็ก

10 ก.พ. 2558 09:11 10 ก.พ. 2558 09:11 ไทยรัฐ