วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติตุลาการศาลปค.ค้านข้อเสนอกมธ.ยกร่าง65 ปี พ้นตำแหน่ง

ตุลาการศาลปค.มีมติค้านข้อเสนอกมธ.ยกร่างให้พ้นตำแหน่งอายุ65หวั่นทำตุลาการขาดประสบการณ์ กระทบต่อคุณภาพการพิจารณาพิพากษาคดี 

วันที่ 9 ก.พ.สำนักงานศาลปกครองได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ที่ประชุมตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา มีมติไม่เห็นด้วยกับ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากราชการเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์และอาจรับราชการเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการอาวุโสต่อไปได้จนมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ 

จากเดิมที่รัฐธรรมนูญ 50 กำหนดให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากราชการเมื่อมีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์   เนื่องจากเห็นว่า ส่งผลกระทบต่อจำนวนตุลาการศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดในอนาคต เพราะอายุเฉลี่ยของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นอยู่ที่ 47 ปี และตุลาการศาลปกครองสูงสุดอยู่ที่ 58 ปี ดังนั้น หากตุลาการศาลปกครองพ้นจากราชการเมื่ออายุครบ 65 ปี จะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจของบุคคลที่จะเข้าสมัครสอบคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง โดยจะเหลือเวลาเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เหลือเพียง 5-6 ปีเท่านั้น จะทำให้ขาดตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะมาพิจารณาพิพากษาคดี  อีกทั้งการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด รัฐธรรมนูญ 40 และ 50 กำหนดให้คัดเลือกแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจะต้องมีสัดส่วนมาจากบุคคลภายนอกในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด เงื่อนไขดังกล่าวยิ่งจะส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด และสุดท้ายอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพการพิจารณาพิพากษาคดีและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เพื่อพิจารณาและส่งความเห็นดังกล่าวให้ กมธ.ยกร่างฯต่อไป

ตุลาการศาลปค.มีมติค้านข้อเสนอกมธ.ยกร่างให้พ้นตำแหน่งอายุ65 ปี หวั่นทำตุลาการขาดประสบการณ์ กระทบต่อคุณภาพการพิจารณาพิพากษา 9 ก.พ. 2558 22:07 9 ก.พ. 2558 23:44 ไทยรัฐ