วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเทียบเคียงอาเซียนเริ่มปี 59

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเทียบเคียงอาเซียนเริ่มปี 59

  • Share:

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) หรือ NQF โดยสาระสำคัญของแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ มี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ กลุ่มวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาเพื่อนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบในการผลิตหรือพัฒนากำลังคน การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การพัฒนาระบบการทดสอบ ประเมินผล และเทียบโอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการสร้างศักยภาพแก่สถาบันการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สนองความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นเทียบเคียงตั้งแต่ปี 2559 และอย่างช้าภายในปี 2561 แต่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เนื่องจากต้องคำนึงถึงความสมัครใจและความพร้อมตามบริบทของแต่ละประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้