วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สมหมาย”เปิด4แผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี ขอ1ปีทำสำเร็จดันรายได้แผ่นดินพุ่งปรี๊ด

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังขอเวลาอีก 1 ปีเพื่อดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้แล้วเสร็จ โดยล่าสุดได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 เรื่องคือ 1.การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและดึงดูดการลงทุน 3.สร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมสังคม 4.สร้างความทันสมัยของรูปแบบการจัดเก็บ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาล ล่าสุด ในเดือน ก.พ.นี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างภาษี โดยมีตนเป็นประธาน และมีคณะกรรมการที่จะมาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมทำงาน คาดว่าอีก 2 สัปดาห์จะประกาศรายชื่อได้ทั้งหมด

“คณะกรรมการชุดนี้จะนำแผนงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) วางแผนไว้มาศึกษาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของภาษี ในแต่ละประเภท ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี”

นายสมหมายกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้ออกประกาศเรื่องภาษีใหม่ๆและมีผลบังคับใช้แล้วหลายๆเรื่องเช่น ภาษีมรดก การลดภาษีให้แก่เอสเอ็มอี การลดอัตราภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร การนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อน และค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของบุคคลและบริษัท ห้างร้านที่เป็นบริษัทนิติบุคคล ล่าสุดในเดือน ก.พ.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยเมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในปี 2560 รัฐบาลท้องถิ่นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 200,000-250,000 ล้านบาทต่อแห่ง และรายได้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวก็จะทำให้ภาระของรัฐบาลกลาง ในการสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นลดลง และยังสามารถนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปใช้เป็นงบลงทุนในโครงการใหม่ๆได้.

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังขอเวลาอีก 1 ปีเพื่อดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้แล้วเสร็จ โดยล่าสุดได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 เรื่องคือ 1.การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม... 9 ก.พ. 2558 00:15 9 ก.พ. 2558 00:15 ไทยรัฐ