วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ด่วน 1 ได้ไอเอสโอต่ออีก 3 ปี

คุณภาพเก็บค่าผ่านทาง–จาก 9002 ปี 2543 เป็น 9001–2008

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.ได้เข้ารับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2557 โดยบริษัท บีเอสไอ แมนเนจเมนท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (BSI) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง BSI ได้ส่งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพการนำระบบบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ ISO 9001 : 2008 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ให้ กทพ.โดยแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ที่ได้รับการประเมินในระหว่างการตรวจประเมินครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบว่ามีความไม่สอดคล้องระหว่างการตรวจประเมินในครั้งนี้

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ กทพ.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตามมาตรฐาน ISO 9002 มาตั้งแต่ปี 2543 และได้มีการพัฒนาจนได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ต่อมาเมื่อปี 2551 ได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กทพ. จึงได้ดำเนินการปรับระบบบริหารงานเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ด้านการบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2553 และปัจจุบันยังคงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพด้านการบริการ จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร คือ “บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐาน” โดยมีหลักการและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.ผู้บริหารและพนักงานจะร่วมพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด 2.สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของผู้ใช้ทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอ 3.วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการบริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยใบรับรองจะมีกำหนด 3 ปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ กทพ.จะพัฒนาการบริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และให้ผู้ใช้ทางเกิดความประทับใจมากที่สุด.

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.ได้เข้ารับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ในงานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2557 8 ก.พ. 2558 23:46 8 ก.พ. 2558 23:46 ไทยรัฐ