วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“รายงานวันจันทร์”-ไฟไหม้,แผ่นดินไหวฯ-สปภ.กทม.ให้ความรู้ ติวน้องเอาตัวรอดภัยพิบัติ

เพราะโลกปัจจุบันมีภัยรอบตัว ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากความประมาทของมนุษย์ การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความรู้อย่างถูกต้องและทั่วถึง โดย เฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม.จำนวน 1,250 คน ณ บริเวณสถานีดับเพลิงสามเสน ในงานกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันสาธารณภัย” เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านการป้องกันสาธารณภัย แก่เด็กๆและเยาวชน


พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. บอกว่า ปัจจุบันสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว รวมทั้งภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการเรียนรู้ป้องกันชีวิตจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นจะจำลองสถานการณ์ต่างๆให้เด็กๆร่วมสนุกเพื่อเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยจากสารเคมีวัตถุอันตราย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเน้นให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จริง เช่น ฐานอัคคีภัยจะสอนให้รู้จักประเภทของไฟและลักษณะเพลิงไหม้ต่างๆ โดยใช้วีดิโออธิบายเด็กๆ เช่น เพลิงไหม้จากน้ำมัน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้ม เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ รู้จักวิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก การหลบหนีจากพื้นที่เพลิงไหม้ ให้ความรู้แก่เด็กในการอพยพและช่วยเหลือตัวเอง


ฐานวาตภัย/อุทกภัย จะสอนให้เด็กๆรู้จักพายุ เช่น พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน พายุดีเปรสชัน พายุฤดูร้อน รวมถึงอันตรายที่เกิดจากพายุ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่สำคัญ หาที่หลบภัย โดยกิจกรรมที่ใช้ คือ ให้เด็กสวมใส่ชุดกันฝนและลงหาป้ายสิ่งของที่จำเป็นในบ่อบอล เพื่อให้เกิดทักษะการคิด

ฐานแผ่นดินไหว จะสอนให้น้องๆได้รู้จักแผ่นดินไหวและรอยเลื่อน การเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น ตรวจสอบที่พักอาศัย จัดหาของใช้ยามฉุกเฉิน สอนวิธีการเอาตัวรอดด้วยการหมอบ เกาะ ป้องกันตนเองขณะเกิดแผ่นดินไหว รู้จักวิธีการอพยพ การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ฐานสารเคมี/วัตถุอันตราย สอนให้รู้จักการอ่าน UN Number รู้จักสังเกตวัตถุมีพิษหรืออันตราย ข้อควรปฏิบัติสารเคมีที่ควรระวัง การจัดเก็บสารเคมี รู้จักการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อได้รับสารเคมี การปฏิบัติตนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การล้างพิษเบื้องต้นเมื่อสัมผัสสารเคมี

ฐานสุดท้าย First Aid สอนเด็กๆให้รู้จักวิธีปฐมพยาบาลฉุกเฉิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เบื้องต้น แนะนำอุปกรณ์ที่สำคัญ ซึ่งในฐานนี้จะสอนให้เด็กๆได้ฝึกฝนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์ที่ใกล้ตัว เช่น ข้อเท้าแพลง คนเป็นลม การเข้าเฝือกอย่างง่าย เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่ สปภ.สอนให้เด็กได้รู้เท่าทันอุบัติภัย โดยความรู้ความเข้าใจในทุกๆฐาน จะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย และสาธิตการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แยกแยะลักษณะของการเกิดอุบัติภัยในแบบต่างๆ และถึงแม้กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นเพียงสถานการณ์จำลอง การสาธิตปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในหลายรูปแบบ แต่ก็ทำให้เด็กๆเรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามได้ และมีทักษะในการเอาตัวรอดได้ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน.

เพราะโลกปัจจุบันมีภัยรอบตัว ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากความประมาทของมนุษย์ การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความรู้อย่างถูกต้องและทั่วถึง โดย เฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 8 ก.พ. 2558 23:43 9 ก.พ. 2558 02:51 ไทยรัฐ