วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ เห็นด้วยให้ กสม.-ผู้ตรวจการฯ ควบรวม

นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ เห็นด้วยให้ กสม.-ผู้ตรวจการฯ ควบรวม

  • Share:

นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วย กสม.-ผู้ตรวจการฯ ควบรวมเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินละพิทักษณ์สิทธิของ ปชช. ชี้ช่วยลดการทำงานซํ้าซ้อน

วันที่ 8 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “องค์กรสิทธิมนุษยชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 ก.พ.58 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ให้ควบรวม ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็น "ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชน" พบว่า

ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.00 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ จะช่วยให้การติดต่อดำเนินการ สามารถทำได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ยังช่วยถ่วงดุลการทำงานของแต่ละฝ่าย ทำให้มีการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลกัน ร้อยละ 34.93 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่ในการรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป และไม่แน่ใจว่าเมื่อถูกควบรวมกันแล้ว จะสามารถทำงานร่วมกันได้ดีหรือไม่ และร้อยละ 10.07 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรายงานเสรีภาพในประเทศไทย ขององค์กรสิทธิมนุษยชน ฮิวแมนไรต์วอตช์ ที่กล่าวว่า “เสรีภาพในไทยตกต่ำอย่างไม่สิ้นสุด ตั้งแต่ประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2557” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 28.46 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างมาก ร้อยละ 14.23 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 15.35 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 36.53 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 5.43 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ โดยในจำนวนผู้ที่ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วย – เห็นด้วยอย่างมาก ให้เหตุผลเพราะว่า การประกาศใช้ กฎอัยการศึกเป็นการเผด็จการมากเกินไป ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพบางอย่าง เช่น การแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางอย่าง ซึ่งจะทำอะไรต้องระมัดระวัง

ส่วนผู้ที่ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยเลย ให้เหตุผลเพราะว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่รู้สึกถึงการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใด ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ บ้านเมืองเป็นปกติสุด ซึ่งบางครั้งคนไทยเคยชินกับการใช้สิทธิและเสรีภาพจนเกินขอบเขต รู้จักสิทธิแต่ไม่รู้จักการทำหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความเข้าใจในบริบททางการเมืองไทย ขององค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 12.07 เชื่อว่า มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ร้อยละ 28.70 เชื่อว่า ค่อนข้างมีความเข้าใจ ร้อยละ 29.74 เชื่อว่า ไม่ค่อยมีความเข้าใจ ร้อยละ เชื่อว่า 18.46 ไม่มีความเข้าใจเลย และร้อยละ 11.03 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ โดยในจำนวนผู้ที่เชื่อว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ค่อนข้างมีความเข้าใจ – มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในบริบททางการเมืองไทย ให้เหตุผลเพราะว่า องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศน่าจะมีการศึกษาและทำความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศอยู่แล้ว และในสังคมแต่ละประเทศ ก็ย่อมมีความคิดของที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ โดยการเมืองไทยมีรูปแบบการปกครอง และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นเฉพาะตัว

ทั้งนี้ ผู้ที่เชื่อว่าไม่ค่อยมีความเข้าใจ – ไม่มีความเข้าใจเลย ให้เหตุผลเพราะว่า ในสังคมแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไป น่าจะทำความเข้าใจได้ยาก และอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน อีกทั้งการเมืองของไทยเป็นเรื่องของภายในประเทศที่ต่างชาติอาจจะยังไม่เข้าใจได้ดี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้