วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่สุด..ของชีวิต 108 สัจธรรมมนุษย์

108 ข้อคิดเชิงธรรมะ...“ที่สุดของ มนุษย์” ของท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนสัจธรรมชีวิตได้เป็นอย่างดี

“สกู๊ปหน้า 1” ขอหยิบยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อสะท้อนให้เห็นรูปธรรมในความเป็นมนุษย์ อาทิ ที่สุดของมนุษย์ เสมอเหมือนกันหมดทุกประการ...ต้องการและปรารถนาความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตน

ที่สุดของมนุษย์ เสมอเหมือนกันหมดทุกประการ...เกิด แก่ เจ็บ ตาย...ต้องการและปรารถนาให้ชีวิตมีความสงบ...ให้คนในครอบครัวมีความสุข...ประเทศชาติมั่นคง เกิดสันติสุข

สิ่งที่มวลมนุษย์ควรเรียนรู้แสวงหาให้กับชีวิตคือ “ธรรมชาติ”...สิ่งที่มนุษย์ควรมอบให้กับชีวิตได้แก่ “ความอดทน” “ความซื่อสัตย์”...แก่ตนเองและผู้อื่น

เข้าใจความเป็นปกติ...ซึ่งกันและกัน...ความเป็นปกติเกิดขึ้นกับเรา ไม่เข้าใจความเป็นปกติ...ความผิดปกติย่อมเกิดขึ้นกับเรา “ภรรยา”...เข้าใจความเป็นปกติของ “สามี”...ภรรยาก็เป็นภรรยาที่ปกติมีความสุข “สามี”...เข้าใจความเป็นปกติของ “ภรรยา”...สามีก็เป็นสามีปกติมีความสุข

ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นองค์ประกอบของลูกที่ดี ผู้บริหารที่ดี

ผู้ใต้บังคับบัญชา นายจ้าง ลูกจ้างที่ดี นายกรัฐมนตรี...ผู้แทนราษฎร...ผู้ว่าราชการ...นายอำเภอ...กำนัน...ผู้ใหญ่บ้าน...ราษฎร ชาย หญิง หนุ่ม สาว...ที่ดี อธิการบดี...คณบดี...ผู้อำนายการ...อาจารย์ใหญ่...ครูใหญ่...ครูน้อยที่ดี ทำให้ชีวิตเจริญงอกงาม มีความสุข

รากฐานของจิตคือ...ศีล สมาธิ ปัญญา รากฐานของชีวิตคือ...การศึกษา

“ศีล” เป็นความสุขเบื้องต้น “สมาธิ” เป็นความสุขชั้นกลาง “ปัญญา” เป็นความสุขขั้นสูงสุด สุขได้เมื่อเข้าใจ...ทุกข์ได้เมื่อไม่เข้าใจ เมื่อเข้าใจกระทำการใดๆ ชนะ สำเร็จ...เมื่อไม่เข้าใจกระทำการใดๆ ไม่ชนะ ไม่สำเร็จ

“ทุกข์”...มากเท่าไหร่ วันหนึ่งสุขเท่านั้น “สุข”...มากเท่าไหร่ วันหนึ่งทุกข์มากเท่านั้น มนุษย์จำนวนมาก เข้าถึงความเป็นปกติ ตอนผิดปกติ มนุษย์ที่เจริญด้วยปัญญาเท่านั้นสามารถเข้าถึงความเป็นปกติ ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข...มนุษย์ที่มีการศึกษา มีทุกข์ มีสุข อยู่ตลอดเวลา

“สุข...เกิดแล้วก็จาก ทุกข์...เกิดแล้วก็จาก มันเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว คู่กับโลก ทำไม? มนุษย์ไม่เข้าใจ”

...เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสของวัดดอนจั่น ได้เป็นที่พึ่งให้กับเด็กกำพร้าผู้ยากไร้กว่า 700 ชีวิต

ด้วยจิตเมตตาของท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี แม้วัดดอนจั่นจะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีผู้ใจบุญให้การสนับสนุนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยจำนวนน้องๆผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทำให้วัดดอนจั่นยังคงต้องการน้ำใจ การแบ่งปันจากผู้มีจิตศรัทธาอีกเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลทุกชีวิต

ในการให้ความช่วยเหลือทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าบริจาคเงิน บริจาคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงการมาเยี่ยมเยียนเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆ ดังเช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรที่มีน้ำใจที่ร่วมทำบุญมาอย่างต่อเนื่อง...เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว นอกจากการบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค ยังนำศิลปินมาร้องเพลง ทำกิจกรรมสนุกๆมอบความสุข

พระประชานาถมุนี เจ้าคุณวัดดอนจั่น บอกว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 วัตถุประสงค์เพื่อรับอุปการะเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต ติดคุก ติดเชื้อเอชไอวี หย่าร้างหรือทิ้งให้ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดู

“รับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ทางรัฐไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษาได้ วัดดอนจั่นได้รับเด็กเหล่านี้มาอุปการะ ให้ที่พัก ให้อาหาร ให้การศึกษา”

โครงการฯนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 30 ปีแล้ว ทางวัดรับเด็กตั้งแต่ช่วงแรกเกิด จนถึงหลักสูตร ปวช. และวัดดอนจั่นได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้มาเปิดห้องเรียนเพื่อให้เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เกือบ 30 คน

โรงเรียนวัดดอนจั่น เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่วัดดอนจั่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างอาคารเรียน จัดซื้อที่ดิน เลี้ยงอาหาร 3 มื้อของเด็กๆ อาตมภาพก็ขอเจริญพรให้แก่ท่านทั้งหลาย...

สิ่งที่วัดดอนจั่นต้องการมากที่สุดคือ “อาหาร”

30 ปีที่ผ่านมา อาหารหลักของเด็กๆที่นี่ คือ มาม่า ปลากระป๋อง แต่อาตมภาพพยายามปฏิรูปมาได้ 3 เดือน...ให้เด็กๆได้กินปลา สำหรับญาติโยมที่จะมาบริจาค ทางวัดต้องการปลาแห้ง ปลาเค็ม...เครื่องใช้อื่นๆ เช่น เสื้อผ้า สบู่ ยาสีฟัน กว่าจะหมดก็เป็นเดือน แต่อาหารนั้นหมดทุกวัน

วัดดอนจั่นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมบริจาค โชคดีของวัดดอนจั่น โชคดีของอาตมภาพ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ให้ความสงเคราะห์ เมตตาต่อเด็กวัดดอนจั่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทำบุญน้อยได้บุญมาก...ทำบุญด้วยการมอบปัญญา

“ขอให้ท่านทั้งหลายทำบุญตามความเป็นจริง ถ้าท่านทั้งหลายทำบุญตามความเป็นจริง ชีวิตของท่านก็จะเข้าถึงความจริงของโลก ชีวิตของร่างก็จะเข้ากับความเป็นปกติ ความปกติคือความดีงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรา ขอเจริญพร”

ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญสงเคราะห์น้องๆผู้ด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น สามารถร่วมทำบุญได้หลายช่องทาง โดยร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองสมุทร เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส” เลขที่บัญชี 561–0–17722–1 หรือนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามาบริจาคโดยตรงได้ที่วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5324-0184

จากเชียงใหม่ย้อนกลับมาที่กรุงเทพฯ “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน”วัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี ก็ดำเนินกิจกรรมเพื่อเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู 1,610 ชีวิต ผ่านโครงการต่างๆ รวม 16 โครงการ ให้ได้มีโอกาสได้รับความสุขตามสมควรแก่วัย

“วันรวมน้ำใจ สู่เด็กไทยในชุมชนแออัด” ครั้งที่ 25 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.58 จัดขึ้นเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสที่อยู่ในแหล่งชุมชนแออัดย่านฝั่งธนบุรี 15 ชุมชน...เด็กๆในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งจัดหากองทุน เป็นปัจจัยมาเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก ทุนการศึกษาเด็กที่อยู่ในความอุปการะ

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก เลขานุการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบอกว่า ผู้ที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสิ่งของหรือปัจจัยก็สุดแต่จะสะดวกได้ทุกวันที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ประเภทสะสมทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2465-6165, 0-2466-8354 โทรสาร 0-2472-4212

“บุญ” ที่ได้เกิดขึ้นจากการให้...เป็นกรรมดีที่ได้กระทำแล้วในชาตินี้ อย่างไม่ต้องสงสัย.

8 ก.พ. 2558 09:53 8 ก.พ. 2558 09:53 ไทยรัฐ