วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พ.ค.ชุดใหม่

โดย ซี.12

ในที่สุด กระบวนการคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค.ชุดใหม่ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยนายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยะกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้ออกประกาศครั้งสุดท้ายถึงรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 คน

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. คือ คณะกรรมการที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีหน้าที่เสนอแนะ หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด ก.พ.ค. จะทำหน้าที่ในลักษณะองค์กรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการ เป็นองค์กรพิทักษ์คุณธรรมด่านสุดท้ายของฝ่ายบริหาร เมื่อผ่านการพิจารณาวินิจฉัยจาก ก.พ.ค. แล้ว หากผู้อุทธรณ์ยังติดใจสงสัย ก็สามารถไปฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้

ก.พ.ค. มีจำนวนกรรมการ 7 คน โดยเป็นกรรมการประจำ ทำงานเต็มเวลา มีวาระ 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ก.พ.ค.

กรรมการ ก.พ.ค.ชุดที่คัดเลือกกันใหม่นี้อาจนับเนื่องได้ว่าเป็นชุดที่สอง โดยชุดแรกมีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ประกอบด้วย นายศราวุธ เมนะเศวต เป็นประธาน ส่วนกรรมการอีก 6 คนคือ นางจรวยพร ธรณินทร์ นางสุภาวดี เวชสวรรค์ นายภิรมย์ ศรีจันทร์ นายบุญเลิศ ลิ้มทองกุล นายภิรมย์ สิมะเสถียร และ นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์

ต่อมา นางสุภาวดี เวชสวรรค์ หนึ่งในกรรมการ ก.พ.ค.เสียชีวิต จึงมีการสรรหาคัดเลือกได้ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ เข้ามาแทน และเมื่อกรรมการ ก.พ.ค. 6 คนแรกดำรงตำแหน่งมาครบ 6 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ แต่ นายชั่งทอง ยังไม่ครบวาระจึงมีการคัดเลือกเข้ามาใหม่เพียง 6 คน

ขอทบทวนกระบวนการคัดเลือกที่ดำเนินการมาตามลำดับ โดยในชั้นแรกมีผู้สมัครเข้ามา 27 รายแล้วผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และผลงานรอบแรก 16 ราย จนรอบสุดท้ายได้ตัวกรรมการ ก.พ.ค.ชุดใหม่ 6 ราย ประกอบด้วย นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์ อดีตรองเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายวชิร สงบพันธ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทองทวี พิมเสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเจษฎา ประกอบทรัพย์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ ก.พ.ค.ชุดนี้จะเข้ารับหน้าที่พิทักษ์ระบบคุณธรรมในวงราชการอย่างเป็นทางการ

ขอตั้งความหวังไว้สำหรับ ก.พ.ค.ชุดใหม่ว่าจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของ ข้าราชการโดยไม่มีความกริ่งเกรงหรือหวั่นไหวไปกับอำนาจทางการเมือง.

“ซี.12”

8 ก.พ. 2558 08:30 ไทยรัฐ