ไลฟ์สไตล์
100 year

นปส.64 นอก มท.

ซี.12
6 ก.พ. 2558 05:01 น.
SHARE

จากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่คนมาเข้าหลักสูตร นปส.รุ่นที่ 64 จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย

กระทรวงการคลัง 1.นายกู้ศักดิ์ จันทรราช สรรพากรพื้นที่ยโสธร กรมสรรพากร 2.นางสาววาสนา บรรลุผล คลังจังหวัดราชบุรี กรมบัญชีกลาง 3.นายวิบูลย์ ศรีณรงค์สถิตย์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี กรมสรรพากร

ข่าวแนะนำ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4.นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง 5.นายบุญเสริม ขันแก้ว ผอ.กองกลาง กรมการท่องเที่ยว 6.นายพัชระ ตั้งพานิช นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7.นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.นายภวัตร คันธมธุรพจน์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง 9.นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 10.นายสนิท รัตนศฤงค์ ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา กรมทางหลวงชนบท 11.นายอภิชัย ธีรรังสิกุล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 กรมป่าไม้ 13.นายสายยนต์ สีหาบัว ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง 14.นายอยู่ เสนาธรรรม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 16.นายวิโรจน์ เลื่อนราม สถิติจังหวัดสงขลา สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน 17.นายนิยม วัฒนประภากร พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

กระทรวงพาณิชย์ 18.นายสุพจน์ แสงชัย พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงยุติธรรม 19.นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม กระทรวงแรงงาน 20.นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขานุการกรมสำนักงานประกันสังคม 21.นางลักขณา บุญสนอง ผอ.สำนักนโยบายและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม 22.นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ 23.นางยุวดี ภูริโภไคย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาฯ สำนักงานปลัดกระทรวง 24.นางวรรณพร เพียรสาระ ผอ.สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวง 25.นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงอุตสาหกรรม 26.นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

27.นายสนธยา เสนเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี 28.นายกฤตณัฏฐ์ โรจนาภินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 29.นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา รอง ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย 30.นายประเสริฐ รัตนวิชา ปลัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อ นปส.64 รุ่นนี้จบการศึกษาอบรมก็จะมี นปส.65 เข้าคิวต่อในปีเดียวกันอีก 104 ราย.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นปส.64มท.คอลัมน์ฉบับพิมพ์นักปกครองระดับสูง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16:25 น.