มติ ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการ

ข่าว

  มติ ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการ

  ไทยรัฐออนไลน์

   3 ก.พ. 2558 22:01 น.

   มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ เข้าดำรงตำแหน่งตามที่หน่วยงานรัฐเสนอ

   เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ และเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

   1. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่งตั้ง นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

   2. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. พลโท วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ แทนพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ 2. พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนพลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

   3. ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

   4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้

   1. นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

   2. นายวุตติ วุตติสันต์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

   3. นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

   5. ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเงินเดือน 340,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรี มีมติ

   6. รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายฮาซิม อัสสัยยิด บะดะวีย์ อัฏฏอฮิรีย์ (Mr. Hazem Elseyed Badawy Elthary) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอิสมาอีล อะห์มัด ค็อยรอต (Mr. Ismail Ahmed Khairat) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

   7. รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีความประสงค์ขอแต่งตั้งนายชิโระ ซะโดะชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทนนายชิเกะกะซุ ซะโตะ (Mr. Shigekazu Sato) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

   8. รัฐบาลสาธารณรัฐเคนยาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเคนยามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายพาทริก ซีมียู วาโมโต (Mr. Patrick Simiyu Wamoto) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นางสาวจีน เจรี คาเมา (Miss Jean Njeri Kamau) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

   9. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 1. นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 3. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 4. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ 5. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

   10. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีชุดใหม่ จำนวน 9 คน ดังนี้ 1. นายประพันธ์ โลหะวิริยศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ 2. นายไพบูลย์ พลสุวรรณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งทางน้ำ 3. เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการท่าเรือ 4. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการการเดินเรือไทย 5. นายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอู่เรือ 6. นายสมพร ไพสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชยนาวี 7. นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยทางทะเล 8. นายสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ 9. รองศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

   11. การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการและส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ จำนวน 41 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ศึกที่จอดรถ! จอดในซอยบ้านเจอแปะป้ายด่า-กรีดรถ สุดทนเข้าออกทุกครั้งวุ่น
   10:04

   ศึกที่จอดรถ! จอดในซอยบ้านเจอแปะป้ายด่า-กรีดรถ สุดทนเข้าออกทุกครั้งวุ่น

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 00:02 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์