วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซังข้าวโพดรักษ์โลก ทดแทนกาบมะพร้าว

นายเสรี พักผ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา เผยว่า ด้วยพื้นที่โครงการหลวงปังค่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาไม่สามารถไถกลบได้ หลังฤดูเก็บเกี่ยวในช่วง ก.พ.-เม.ย. เกษตรกรมักจะเผาไร่ข้าวโพด ทำให้พื้นที่มีปัญหาหมอกควันทุกปี

“ประกอบโครงการหลวงมีการส่งเสริมให้เกษตรปลูกพืชผัก พริกหวาน มะเขือเทศ ฯลฯ ที่ให้มูลค่าสูงกว่าข้าวโพด เพื่อจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบใช้พื้นที่น้อย เพื่อได้ลดการบุกรุกและเผาทำลายป่า เป็นการปลูกผักแบบไร้ดิน ใช้กาบมะพร้าวมาเป็นวัสดุปลูก ราคาค่อนข้างสูงตกกระสอบละ 75 บาท เพราะต้องสั่งซื้อมาจากภาคใต้ และต้องเสียเวลา เสียค่าขนส่งไปรับมาจากเชียงใหม่อีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาทั้งลดการเผาไร่และลดค่าใช้จ่าย ค่ากาบมะพร้าว โครงการหลวงปังค่าได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ ทำโครงการศึกษานำซังข้าวโพดมาทำเป็นวัสดุเพาะปลูกแทนกาบมะพร้าว”

นายเสรี เผยอีกว่า จากการนำข้าวโพดมาเข้าเครื่องบดสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปทดสอบการอุ้มน้ำ ได้ผลไม่ต่างกับกาบมะพร้าว และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลของการปลูกในโรงเรือน ในเบื้องต้นคาดว่าจะได้ผลดีกว่า กาบมะพร้าว เพราะซังข้าวโพดน่าจะมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชมากกว่ากาบมะพร้าว.

ด้วยพื้นที่โครงการหลวงปังค่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาไม่สามารถไถกลบได้ หลังฤดูเก็บเกี่ยวในช่วง ก.พ.-เม.ย. เกษตรกรมักจะเผาไร่ข้าวโพด ทำให้พื้นที่มีปัญหาหมอกควันทุกปี 2 ก.พ. 2558 13:36 2 ก.พ. 2558 13:37 ไทยรัฐ